Advokát, stížnost, vysvětlení, § 158 odst. 5 tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

14. 2. 2020

Ustanovení § 158 odst. 5 věty první tr. ř., které upravuje právo osoby podávající vysvětlení na právní pomoc advokáta, navazuje na ustanovení čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, které zaručuje každému nárok na právní pomoc před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné správy, a to od počátku řízení. Tato ustanovení nelze vykládat zúženě tak, že omezují roli advokáta jen na jeho pasivní přítomnost při podání vysvětlení. V závislosti na obsahu zmocnění advokáta osobou podávající vysvětlení totiž není vyloučeno, aby byl advokát oprávněn i k podání stížnosti proti usnesení, které se týká práv a povinností osoby podávající vysvětlení a proti němuž je stížnost přípustná.

(Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. 8. 2018, sp. zn. 2 To 67/2018, část trestní, ECLI:CZ:VSOL:2018:2.TO.67.2018.1)

Anotace
Usnesením policejního orgánu bylo rozhodnuto podle § 79a odst. 1 tr. ř. tak, že se zajišťují věci – nemovitosti vlastníka – ve společném jmění manželů. Dále byly vysloveny zákazy a omezení týkající se zajištěných věcí.

Proti tomuto usnesení byla ze strany dotčené osoby podána prostřednictvím právního zástupce (advokáta) stížnost, která nebyla blíže odůvodněna. Dozorující státní zástupce v předkládací zprávě vyjádřil názor, že uvedený advokát je právním zástupcem ve smyslu ustanovení § 158 odst. 5 tr. ř., které omezuje jeho roli jen na právní pomoc v souvislosti s podáním vysvětlení, aniž by právní zástupce přebíral další oprávnění obhájce obviněného, tedy zejména práva podávat za obviněného opravné prostředky (§ 41 odst. 2 tr. ř.).

Vrchní soud se ve svém rozhodnutí zabýval rolí advokáta při podávání vysvětlení a jeho oprávněním podávat za osobu podávající vysvětlení stížnost proti usnesení, které se dotýká jejích práv a povinností.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 26. 6. 2019, publikováno ve sbírce pod č. 45/2019) .