Akcesorita účastenství, Podmíněné zastavení trestního stíhání, § 24 odst. 1 tr. zákoníku, § 307 tr. ř.

15. 9. 2016
Trestnosti účastníka není na překážku, je-li trestní stíhání hlavního pachatele podmíněně zastaveno (§ 307 tr. ř.). Podmíněné zastavení trestního stíhání jako zvláštní způsob skončení trestního stíhání představuje procesní řešení otázek spojených s trestní odpovědností hlavního pachatele, a proto nebrání vyvození závěru o trestní odpovědnosti účastníka na trestném činu a rozhodnutí o jeho vině v odsuzujícím rozsudku.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 4. 2014, sp. zn. 8 Tdo 388/2014)

Anotace:
Jedná se o další rozhodnutí Nejvyššího soudu, které reaguje na otázku často se vyskytující v trestní praxi a které se týká trestní odpovědnosti účastníka na trestném činu za situace, kdy hlavní pachatel není uznán vinným. Přitom dovolací soud navázal na svou dosavadní judikaturu (srov. rozh. 58/1973 Sb. rozh. trest.), podle které zánik trestní odpovědnosti hlavního pachatele pro účinnou lítost podle § 33 tr. zákoníku, promlčení trestního stíhání ve smyslu § 34 tr. zákoníku a dobrovolné upuštění od dokonání trestného činu podle § 21 odst. 3 tr. zákoníku nevylučuje trestnost podle § 24 tr. zákoníku, neboť obecné způsoby zániku trestnosti se vážou jen k určité osobě. Trestnosti účastníka není tedy na překážku, jsou-li na straně pachatele důvody beztrestnosti nebo nestíhatelnosti. V souvislosti s otázkou akcesority účastenství Nejvyšší soud v odůvodnění označeného rozhodnutí mimo jiné uvedl, že pokud jde o typovou společenskou škodlivost (§ 12 odst. 2 tr. zákoníku), blíží se účastenství typové společenské škodlivosti pachatelství nebo spolupachatelství, přičemž v některých výjimečných případech (např. u organizátorství) může být i obdobné typové společenské škodlivosti, a proto jsou organizátorství, návod a pomoc prohlášeny za obecné formy trestného činu (§ 111 tr. zákoníku) a co do míry trestnosti jsou postaveny na roveň pachatelství, ač samy k provedení trestného činu nikdy nestačí. Proto také platí, že pokud trestnosti účastníka nebrání důvody beztrestnosti nebo nestíhatelnosti hlavního pachatele, tím spíše nemůže být na překážku jeho trestnosti pouhé podmíněné zastavení trestního stíhání hlavního pachatele.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 25. 2. 2016; publikováno ve sbírce 3/2016 pod č. 18)