Cizí věc, zpronevěra, § 206 tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)

5. 11. 2020

Cizí věcí ve smyslu § 206 tr. zákoníku o trestném činu zpronevěry je i taková movitá věc, kterou dlužník (pachatel) předal věřiteli k zajištění svého dluhu podle § 2040 a násl. o. z. (zajišťovací převod práva), a to až do splnění rozvazovací podmínky ve smyslu § 2040 odst. 2 o. z. spočívající v tom, že splní svůj dluh.

Taková věc zůstává pro dlužníka (pachatele) cizí věcí i v případě, že věřitel nerealizuje své právo vyplývající ze zajišťovacího převodu práva prodejem této věci dříve, než dojde ke zveřejnění vyhlášky, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, v insolvenčním rejstříku (§ 109 odst. 4 insolvenčního zákona), a insolvenční správce pak v rámci insolvenčního řízení věc sepíše do majetkové podstaty dlužníka, aby mohl z výtěžku prodeje věci v insolvenčním řízení uspokojit zajištěného věřitele a případně z tzv. hyperochy i další (nezajištěné) věřitele.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2019, sp. zn. 5 Tdo 1253/2019, ECLI:CZ:NS:2019:5.TDO.1253.2019.1)

Anotace
Rozsudkem soudu I. stupně byla obviněná uznána vinnou zločinem zpronevěry podle § 206 odst. 1, odst. 4 písm. d) tr. zákoníku.

Proti rozsudku soudu I. stupně podala obviněná odvolání, na jehož základě odvolací soud napadený rozsudek podle § 258 odst. 1 písm. b), d) tr. řádu zrušil v celém rozsahu a znovu podle § 259 odst. 3 písm. a) tr. řádu rozhodl tak, že obviněnou uznal vinnou přečinem porušení povinnosti v insolvenčním řízení podle § 225 tr. zákoníku.

Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí zabýval otázkou cizí věci ve vztahu k tr. činu zpronevěry ve smyslu § 206 tr. zákoníku v případě movité věci, kterou dlužník (pachatel) předal věřiteli k zajištění svého dluhu.

Dovolací důvod:
§ 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 21. 10. 2020, publikováno ve sbírce pod č. 49/2020)