Dovolací lhůta, řízení o dovolání, § 265e odst. 1 tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

14. 2. 2020

Z hlediska určení počátku běhu dovolací lhůty je bez významu, že obhájci obviněného byl rozsudek odvolacího soudu doručen do datové schránky dvakrát, přičemž podruhé k tomu došlo na základě žádosti obhájce o opětovné doručení z důvodu nemožnosti provedení konverze původně doručeného rozsudku ve smyslu § 22 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. Relevantní je pouze první doručení, pokud technický problém při doručování do datové schránky neměl vliv na možnost adresáta seznámit se s obsahem doručované písemnosti.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 4. 2019, sp. zn. 4 Tdo 393/2019, část trestní, ECLI:CZ:NS:2019:4.TDO.393.2019.1)

Anotace:
Rozsudkem soudu I. stupně byl obviněný uznán vinným přečinem poškození cizí věci podle § 228 odst. 2 tr. zákoníku.

Na základě odvolání podaného obviněným odvolací soud napadený rozsudek soudu I. stupně zrušil pouze ve výroku, jímž byla obviněnému uložena povinnost k náhradě škody, a podle § 229 odst. 1 tr. ř. odkázal poškozenou s uplatněným nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních. V ostatních výrocích zůstal rozsudek soudu I. stupně nedotčen.

Ve své rozhodnutí se Nejvyšší soud zabýval otázkou určení počátku běhu dovolací lhůty v případě, kdy bylo obhájci doručeno rozhodnutí odvolacího soudu do datové schránky dvakrát, přičemž podruhé k tomu došlo na základě jeho žádosti o opětovné doručení z důvodu nemožnosti provedení konverze původně doručeného rozhodnutí.

Dovolací důvod:
§ 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 18. 9. 2019, publikováno ve sbírce pod č. 38/2019) .