Krádež, § 205 odst. 1 tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)

6. 4. 2020

I. Znak „přisvojení si" cizí věci v § 205 odst. 1 tr. zákoníku je naplněn, pokud pachatel získá možnost neomezené dispozice s cizí věcí, jíž se zmocnil, a jedná s vůlí nakládat s ní jako s vlastní.

II. Dluh na nájemném neopravňuje pronajímatele vniknout do pronajímaných prostor užívaných nájemcem a bez jeho svolení odvézt v nich umístěné věci. V takovém případě nejsou splněny podmínky žádné z okolností vylučujících protiprávnost trestného činu krádeže a porušování domovní svobody, a to ani výkonu tzv. zadržovacího práva podle § 672 odst. 2 obč. zák., resp. § 1395 a násl. a § 2234  o. z.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2018, sp. zn. 5 Tdo 444/2018, ECLI:CZ:NS:2018:5.TDO.444.2018.1)

Anotace
Rozsudkem soudu I. stupně byla obviněná uznána vinnou přečinem krádeže podle § 205 odst. 1, 3 tr. zákoníku a přečinem porušování domovní svobody podle § 178 odst. 1 tr. zákoníku.

Proti rozsudku soudu I. stupně podala obviněná odvolání, o němž odvolací soud rozhodl tak, že podle § 259 odst. 2, 3 tr. ř. napadený rozsudek doplnil o výrok o náhradě škody podle § 229 odst. 2 tr. řádu. Jinak zůstal napadený rozsudek nezměněn.

Nejvyšší soud se na základě dovolání obviněné zabýval znakem „přisvojení si cizí věci“ ve smyslu § 205 odst. 1 tr. zákoníku a dále pak otázkou, zda dluh na nájemném opravňuje pronajímatele vniknout do pronajímaných prostor.

Dovolací důvod:
§ 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)
§ 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 24. 10. 2018, publikováno ve sbírce pod č. 51/2018) .