Místní příslušnost, místo spáchání trestného činu, § 18 odst. 1 tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.), § 22 tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

24. 4. 2020

Místem spáchání trestného činu, jehož zákonným znakem je, že pachatel nějakou látku „doveze“, je nejen místo, kde se zásilka obsahující dováženou látku ocitla na území České republiky a kde byl trestný čin dokonán, ale každé místo, v němž došlo k nějakému byť jen dílčímu jednání pachatele, které bylo příčinou toho, že zakázaná látka byla z ciziny dopravena na území České republiky, zejména místo, ze kterého byla učiněna objednávka, a dále každé místo, jímž zásilka na území České republiky procházela do doby, než byla doručena určenému příjemci a než byl trestný čin ukončen (dokončen). Místně příslušnými jsou podle § 18 odst. 1 tr. ř. všechny soudy, v jejichž obvodu se nachází některé z uvedených míst. Řízení pak koná podle § 22 tr. ř. soud, u něhož státní zástupce podal obžalobu.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2018, sp. zn. 15 Td 10/2018, ECLI:CZ:NS:2018:15.TD.10.2018.1)

Anotace:
Státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6 podala u Obvodního soudu pro Prahu 6 obžalobu na obviněného pro přečin výroby a jiného nakládání s látkami s hormonálním účinkem podle § 288 odst. 1 tr. zákoníku. Podle obžaloby se obviněný tohoto přečinu dopustil tím, že nechal prostřednictvím pošty přes Prahu 6 dovézt z USA 300 ks skleněných vialek obsahujících Ipamorelin a 50 ks skleněných vialek obsahujících látku GHRP-6, aniž k tomu měl příslušné oprávnění, toto zboží objednal z místa bydliště prostřednictvím internetu a zboží bylo zadrženo na Letišti Václava Havla v Praze 6, přičemž látka GHRP-6 je uvedena v příloze č. 1 nařízení vlády č. 454/2009 Sb.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 6 byla věc podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř. a § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu. Obvodní soud pro Prahu 6 konstatoval, že podle obsahu spisu obviněný učinil objednávku ze svého bytu v Ostravě, že jako adresu příjemce uvedl adresu pošty v Havířově a že pohyb zásilky přes území obvodu Prahy 6 byl nezávislý na vůli obviněného, neboť bylo pouze volbou přepravce, po jaké trase zásilku doručí. Z toho Obvodní soud pro Prahu 6 vyvodil závěr, že není místně příslušný, a vyjádřil názor, že místně příslušným je Okresní soud v Ostravě.

Nejvyšší soud ve věci rozhodl tak, že místně příslušným k rozhodnutí byl Obvodní soud pro Prahu 6, a to s ohledem na skutečnost, že trestný čin, jehož zákonným znakem je, že pachatel zakázanou látku „doveze“, je dokonán již jejím dopravením na území České republiky a není tak nutné, aby se tato látka skutečně dostala do dispozice pachatele, přičemž bylo zdůrazněno, že v obvodu Prahy 6 nastal následek, byť jen v důsledku kontroly přepravovaného zboží, a že v tomto obvodu došlo i k jednání pachatele, který sice s přepravovanou látkou nedisponoval osobně, ale prostřednictvím přepravce jako jiné osoby, která neznala obsah zásilky a nebyla tedy trestně odpovědná.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 19. 9. 2018, publikováno ve sbírce pod č. 44/2018) .