Napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky, organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice, § 341 tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.), § 340 tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)

25. 6. 2020

Trestného činu napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky podle § 341 tr. zákoníku (nikoli trestného činu podle § 340 tr. zákoníku) se za splnění dalších zákonných předpokladů může dopustit ten, kdo obstará pozvání se smyšleným obsahem a nepravdivý příslib o zajištění peněžních prostředků pro vstup a následné setrvání cizince na území České republiky.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2019, sp. zn. 4 Tdo 1341/2019, ECLI:CZ:NS:2019:4.TDO.1341.2019.1)

Anotace:
Rozsudkem soudu I. stupně byl obviněný uznán vinným přečinem organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice podle § 340 odst. 1, 2 písm. a) tr. zákoníku a přečinem organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice podle § 340 odst. 1 tr. zákoníku. Spoluobviněný byl uznán vinným přečinem organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice podle § 340 odst. 1 tr. zákoníku.

Proti rozsudku soudu I. stupně podali obvinění odvolání, o nichž odvolací soud rozhodl tak, že podle § 258 odst. 1 písm. d), odst. 2 tr. ř. napadený rozsudek ohledně prvního obviněného zrušil, a to ve výroku o vině a podle § 259 odst. 3 tr. ř. znovu rozhodl tak, že jej uznal vinným spácháním přečinu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice podle § 340 odst. 1 tr. zákoníku. V ostatních výrocích zůstal rozsudek soudu I. stupně nezměněn. Odvolání druhého obviněného odvolací soud jako nedůvodné podle § 256 tr. ř. zamítl.

Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí zabýval otázkou naplnění skutkové podstaty tr. činu napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky podle § 341 tr. zákoníku v případě, kdy někdo obstará pozvání se smyšleným obsahem a nepravdivý příslib o zajištění peněžních prostředků pro vstup a následné setrvání cizince na území ČR.

Dovolací důvod:
§ 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 29. 4. 2020, publikováno ve sbírce pod č. 26/2020)