Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami úmyslné, § 299 odst. 2 tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)

2. 7. 2020

Skutková podstata přečinu neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami podle § 299 odst. 2 tr. zákoníku poskytuje ochranu i jedincům silně ohroženého druhu živočicha, a to před různými způsoby nakládání zde uvedenými. Může ji naplnit i pachatel, který si opatřil mrtvé (preparované) jedince živočicha patřícího k silně ohroženému druhu, které následně přechovával a nabízel jiným osobám, aniž k tomu měl jakékoli oprávnění.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 3. 2020, sp. zn. 7 Tdo 196/2020, ECLI:CZ:NS:2020:7.TDO.196.2020.1)

Anotace
Usnesením soudu I. stupně byla trestní věc obviněného stíhaného pro přečin neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami podle § 299 odst. 2 trestního zákoníku, postoupena podle § 222 odst. 2 tr. ř. příslušnému správnímu orgánu s odůvodněním, že se nejedná o trestný čin, avšak zažalovaný skutek by mohl být posouzen jako přestupek.

Proti usnesení soudu I. stupně podala státní zástupkyně stížnost, kterou odvolací soud podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. zamítl jako nedůvodnou.

Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí zabýval naplněním znaků skutkové podstaty přečinu neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami podle § 299 odst. 2 tr. zákoníku v případě jedinců silně ohroženého druhu živočicha.

Dovolací důvod:
§ 265b odst. 1 písm. f) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)
§ 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)
§ 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 24. 6. 2020, publikováno ve sbírce pod č. 30/2020)