Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku, § 151 tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)

15. 1. 2021

Znak přečinu neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku podle § 151 tr. zákoníku „neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc“, bude zpravidla naplněn, jestliže se pachatel po dopravní nehodě vůbec nezajímá o zdravotní stav zraněné osoby, nevyvíjí žádnou aktivitu k její záchraně, případně ke zmírnění následků, které byly dopravní nehodou vyvolány, neposkytne nutnou součinnost jiné osobě při přivolání lékařské pomoci potřebné pro ochranu života a zdraví poškozené osoby, a místo nehody následně bez dalšího opustí.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 6. 2020, sp. zn. 11 Tdo 550/2020, ECLI:CZ:NS:2020:11.TDO.550.2020.1)

Anotace:
Rozsudkem soudu I. stupně byl obviněný uznán vinným spácháním přečinu usmrcení z nedbalosti podle § 143 odst. 1, 2 tr. zákoníku, přečinu neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku podle § 151 tr. zákoníku, zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1, odst. 3 písm. c) tr. zákoníku a přečinu přechovávání omamné a psychotropní látky podle § 284 odst. 2 tr. zákoníku.

Proti rozsudku soudu I. stupně podali obviněný, státní zástupce a poškození odvolání, o nichž odvolací soud rozhodl tak, že podle § 258 odst. 1 písm. d), e), odst. 2 tr. řádu zrušil napadený rozsudek ve výroku o vině pod bodem 3. a v celém výroku o trestu. Podle § 259 odst. 3 tr. řádu nově obviněného uznal vinným ze spáchání zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1, odst. 3 písm. c) tr. zákoníku. Ve zbytku pak odvolací soud ponechal napadený rozsudek nezměněn a odvolání poškozených podle § 256 tr. řádu jako nedůvodná zamítl.

Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí zabýval znakem přečinu neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku podle § 151 tr. zákoníku „neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc“.

Dovolací důvod:
§ 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 16. 12. 2020)