Obhajoba, právo na spravedlivé soudní řízení, tlumočník, překlad, § 28 odst. 2 tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.), § 28 odst. 4 tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.), § 33 odst. 1 tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

15. 1. 2021

Z trestního řádu nevyplývá povinnost překladu celého spisového materiálu vedeného v konkrétní trestní věci týkající se obviněného. Kritériem pro zajištění překladu písemností nad rámec výčtu vymezeného v ustanovení § 28 odst. 2 tr. ř. je pouze hledisko dodržení obecného práva obviněného na spravedlivé soudní řízení, zejména řádného uplatnění práva na obhajobu (§ 28 odst. 4 tr. ř.).

(Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 11. 2019, sp. zn. 11 To 79/2019, ECLI:CZ:VSPH:2019:11.TO.79.2019.1)

Anotace:
Usnesením soudu I. stupně bylo rozhodnuto, že podle § 28 odst. 4 tr. ř. se návrh obžalovaného na písemný překlad trestního spisu zamítá. Soud I. stupně vydal své usnesení na základě návrhu obžalovaného, který požadoval překlad veškerého spisového materiálu v jeho trestní věci do tuniské arabštiny, aby tím bylo zachováno jeho právo na spravedlivý proces a právo na tlumočníka. Soud I. stupně své zamítavé rozhodnutí odůvodnil zejména tím, že většina spisového materiálu nemá charakter listinných důkazů a překlad spíše administrativních podkladů trestního řízení ze své podstaty nemůže sloužit k zajištění práva spravedlivého procesu.

Vrchní soud v Praze se ve svém rozhodnutí zabýval povinností překladu celého spisového materiálu vedeného ve věci obviněného ve vztahu k zajištění práva na spravedlivý proces.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 16. 12. 2020)