Obnova řízení, překážka věci rozhodnuté, § 11 odst. 1 písm. h) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.), § 284 odst. 1 tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

14. 4. 2020

Při povolení obnovy řízení ve výroku o trestu podle § 284 odst. 1 tr. ř. je třeba vždy zrušit tento výrok celý, tj. ohledně všech druhů uložených trestů. Pokud by soud v rozporu s tímto pravidlem zrušil v napadeném odsuzujícím rozsudku oddělitelný výrok o uložení jednoho druhu trestu a ponechal nedotčený jak výrok o jiném druhu trestu, tak i celý výrok o vině, po právní moci takového rozhodnutí o obnově řízení již nelze pokračovat v trestním stíhání pro překážku věci rozhodnuté [§ 11 odst. 1 písm. h) tr. ř.].

(Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 22. 8. 2018, sp. zn. 1 To 51/2018, ECLI:CZ:VSOL:2018:1.TO.51.2018.1)

Anotace
Soud I. stupně podle § 278 odst. 1 tr. ř. povolil u odsouzeného obnovu trestního řízení.

V dané věci se jednalo již o druhé rozhodnutí soudu I. stupně, když v prvním případě tento soud návrh obviněného na povolení obnovy řízení zamítl. Stejně rozhodl i odvolací soud, který stížnost obviněného proti zamítavému rozhodnutí soudu I. podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. rovněž zamítl.
Následně na základě podané ústavní stížnosti odsouzeným Ústavní soud rozhodl, že odvolací soud, který zamítl stížnost odsouzeného, porušil jeho právo na spravedlivý proces, a rozhodnutí odvolacího soudu zrušil. Na tento nález odvolací soud zareagoval tak, že rozhodnutí soudu I. stupně zrušil a uložil mu, aby o věci znovu jednal a rozhodl.

Vrchní soud se ve svém rozhodnutí zabýval otázkou povolení obnovy řízení ve výroku o trestu podle § 284 odst. 1 tr. ř.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 26. 6. 2019, publikováno ve sbírce pod č. 44/2019) .