Ochranné léčení, Důvody dovolání, § 99 odst. 2 písm. a), b) tr. zákoníku, § 265b odst. 1 písm. j) tr. ř.

10. 11. 2016
Zákonné podmínky pro uložení ochranného léčení, které jsou uvedeny v § 99 odst. 2 písm. a) a b) tr. zákoníku, nelze navzájem nahrazovat. Negativní podmínka obsažená v § 99 odst. 2 písm. b) větě za středníkem tr. zákoníku, podle které soud ochranné léčení neuloží, je-li vzhledem k osobě pachatele zřejmé, že jeho účelu nelze dosáhnout, je naplněna zejména tehdy, když s ohledem na výsledky provedeného dokazování u pachatele nejsou objektivní ani subjektivní předpoklady pro výkon tohoto léčení. Závěr o tom, zda lze dosáhnout účelu ochranného léčení podle § 99 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku, je nutné založit na přísné individualizaci tohoto druhu ochranného opatření ve vztahu ke konkrétní osobě pachatele.

Nesprávné posouzení zmíněné negativní podmínky zakládá existenci dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. j) tr. ř.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. 4. 2015, sp. zn. 7 Tdo 387/2015, ECLI:CZ:NS:2015:7.TDO.387.2015.1)

Anotace:
V posouzené trestní věci soudy nižších stupňů uložily ochranné léčení podle § 99 odst. 2 písm. b), odst. 3, odst. 4 tr. zákoníku obviněnému, který zneužíval návykovou látku (alkohol) a spáchal zločin týrání osoby žijící ve společném obydlí podle § 199 odst. 1, odst. 2 písm. d) tr. zákoníku v souvislosti s jejím zneužíváním. V souvislosti s uložením uvedeného druhu ochranného opatření se žádný ze soudů nezabýval otázkou, zda ochranné léčení není vyloučeno tím, že vzhledem k osobě obviněného je zřejmé, že jeho účelu nelze dosáhnout. Místo toho soudy činné dříve ve věci argumentovaly v odůvodnění svých rozhodnutí nebezpečností pobytu obviněného na svobodě, což je podmínka, která se z hlediska uložení ochranného léčení podle § 99 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku neuplatní. Nejvyšší soud proto konstatoval, že pokud se soudy nezabývaly výše uvedenou otázkou stran dosažení účelu ochranného léčení, nebyly splněny podmínky obsažené v ustanovení § 99 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku. Dovolací soud proto shledal naplnění dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. j) tr. řádu, který uplatnil obviněný v podaném mimořádném opravném prostředku. Podstatné závěry k uvedené otázce jsou přitom vyjádřeny v uveřejněné právní větě.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 15. 6. 2016; publikováno ve sbírce 6/2016 pod č. 31)