Odposlech a záznam telekomunikačního provozu, § 88 odst. 1 tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

2. 7. 2020

Příkaz k zjištění údajů o telekomunikačním provozu podle § 88a odst. 1 tr. ř. lze v odůvodněných případech vydat i tzv. do budoucna. Tak tomu bude např. v situaci, kdy se šetřená trestná činnost nachází ve stadiu přípravy a zjišťované údaje mají orgánům činným v trestním řízení poskytnout informace důležité pro odhalení či usvědčení pachatelů, popř. k zabránění dokonání připravované trestné činnosti anebo k zjištění jiných skutečností důležitých pro trestní řízení.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 5. 2019, sp. zn. 4 Tdo 1591/2018, ECLI:CZ:NS:2019:4.TDO.1591.2018.1)

Anotace:
Rozsudkem soudu I. stupně byl první obviněný uznán vinným spácháním zvlášť závažného zločinu vydírání podle § 175 odst. 1, odst. 3 písm. c) tr. zákoníku ve stadiu přípravy podle § 20 odst. 1 tr. zákoníku. Druhý obviněný byl uznán vinným zvlášť závažným zločinem vydírání podle § 175 odst. 1, 2 písm. d), odst. 3 písm. a) tr. zákoníku. Třetí obviněný pak byl uznán vinným ze spáchání trestného činu podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 4 písm. d) tr. zákoníku.

Proti rozsudku soudu I. stupně podali odvolání všichni obvinění i státní zástupkyně. O těchto odvoláních rozhodl odvolací soud tak, že napadený rozsudek zrušil v celém rozsahu a za splnění podmínek podle § 259 odst. 3 tr. ř. odvolací soud znovu rozhodl tak, že prvního obviněného uznal vinným spácháním pokračujícího zvlášť závažného zločinu vydírání podle § 175 odst. 1, odst. 3 písm. a), c) tr.zákoníku, dílem dokonaného, dílem nedokonaného ve stadiu přípravy podle § 20 odst. 1 tr. zákoníku, druhého obviněného uznal vinným zločinem podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 4 písm. d) tr. zákoníku a třetího obviněného uznal vinným přípravou zvlášť závažného zločinu vydírání podle § 20 odst. 1 a § 175 odst. 1, 3 písm. c) tr. zákoníku.

Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí zabýval otázkou, zda může být příkaz k zjištění údajů o telekomunikačním provozu vydán do budoucna.

Dovolací důvod:
§ 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 24. 6. 2020, publikováno ve sbírce pod č. 38/2020)