Ohrožování výchovy dítěte, § 201 odst. 1 tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)

13. 1. 2020

Přečin ohrožování výchovy dítěte podle § 201 odst. 1 tr. zákoníku má povahu konkrétního ohrožovacího deliktu, jehož následek spočívá v ohrožení rozumového, citového nebo mravního vývoje dítěte. Není třeba, aby fakticky došlo k poruše v rozumovém, citovém či mravním vývoji dítěte spočívající v tom, že např. zneužívá drogy, alkohol, provozuje prostituci apod.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 6. 2019, sp. zn. 8 Tdo 600/2019, ECLI:CZ:NS:2019:8.TDO.600.2019.1)

Anotace
Obviněný byl rozsudkem soudu I. stupně uznán vinným zločinem pohlavního zneužití podle § 187 odst. 1, 2 tr. zákoníku a přečinem ohrožování výchovy dítěte podle § 201 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. a), b) tr. zákoníku.

Těchto skutků se obviněný dopustil tím, že v několika případech přiměl nezletilé poškozené, které byly dcerami jeho přítelkyně, k felaci, osahával je na prsou apod. Soud I. stupně dospěl dále k závěru, že obviněný zneužil závislosti poškozených, které mu byly svěřeny k dozoru, na jeho osobě, neboť byl jimi vnímán jako jejich nevlastní otec, přičemž věděl, že poškozené v době jeho jednání nedovršily věku patnácti let.

Odvolací soud odvolání obviněného jako nedůvodné podle § 256 tr. řádu zamítl.

Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí musel na základě dovolání podaného obviněným zabývat charakterem přečinu ohrožování výchovy dítěte a vypořádat se s námitkami, že v důsledku jednání obviněného u poškozených nenastaly následky spočívající v ohrožení jejich výchovy a tudíž nemohlo dojít k naplnění uvedené skutkové podstaty.

Dovolací důvod:
§ 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)
§ 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)


(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 23. 10. 2019, publikováno ve sbírce pod č. 50/2019) .