Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi, § 270 odst. 1 tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)

10. 1. 2020

Přečinu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi podle § 270 odst. 1 tr. zákoníku se nedopustí, kdo užívá počítačový program, jehož rozmnoženinu nabyl od předchozího uživatele, který tento program již nadále nevyužívá a ze svého zařízení jej odstranil. V takovém případě nejde o neoprávněný zásah do autorského práva, neboť právo autora na rozšiřování počítačového programu již bylo vyčerpáno jeho prvním prodejem (§ 14 odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů).

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 7. 2019, sp. zn. 5 Tdo 513/2019, ECLI:CZ:NS:2019:5.TDO.513.2019.1)

Anotace:
Obviněný byl rozsudkem soudu I. stupně uznán vinným pokračujícím přečinem neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací podle § 230 odst. 1, odst. 3 písm. a) tr. zákoníku a přečinem porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi podle § 270 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zákoníku.

Přečinu podle § 230 odst. 1, odst. 3 písm. a) tr. zákoníku, se obviněný dopustil tím, že v úmyslu získat informace o podnikatelské činnosti svého konkurenta a využít je v rámci své vlastní podnikatelské činnosti ve stejném oboru, překonal heslo administrátorského přístupu na server poškozeného, přičemž po neoprávněném získání přístupového hesla vstupoval do e-mailové schránky, kterou poškozený užíval a z této e-mailové schránky stahoval na svůj osobní počítač různé datové soubory.

Přečinu podle § 270 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zákoníku se obviněný dopustil tím, že neoprávněně užíval počítačové programy požívající ochrany autorského díla.

Prvoinstanční rozsudek byl napaden odvoláním obviněného i poškozeného. Odvolání poškozeného bylo podle § 256 tr. řádu zamítnuto jako nedůvodné. Z podnětu odvolání obviněného byl rozsudek soudu I. stupně odvolacím soudem podle § 258 odst. 1 písm. d), odst. 2 tr. řádu částečně zrušen ve výroku o vině a ve výroku o trestu, přičemž ve věci bylo podle § 259 odst. 3 tr. řádu odvolacím soudem znovu rozhodnuto tak, že příslušný skutek byl kvalifikován jako pokračující přečin neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací podle § 230 odst. 1, odst. 3 písm. a) tr. zákoníku ve znění účinném do 31. 8. 2015. Právní kvalifikace podle § 270 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zákoníku zůstala odvolacím soudem nezměněna.

Nejvyšší soud se na základě podaného dovolání a obviněným uplatněných námitek zabýval otázkou naplnění znaků přečinu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi podle § 270 odst. 1 tr. zákoníku v případě, kdy někdo užívá počítačový program, jehož rozmnoženinu nabyl od předchozího uživatele, který takový program již nadále nevyužívá a ze svého zařízení jej odstranil.

Dovolací důvod:
§ 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 23. 10. 2019, publikováno ve sbírce pod č. 53/2019) .