Porušení povinnosti při správě cizího majetku, škoda, § 220 odst. 1 tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.), § 220 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)

13. 7. 2020

Přečinu porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 odst. 1 tr. zákoníku se za splnění dalších předpokladů může dopustit i likvidátor právnické osoby (např. státního podniku), pokud nehospodárnými dispozicemi způsobí škodu na majetku likvidované právnické osoby. Taková škoda může spočívat i v tom, že likvidátor vynaložil ze spravovaného majetku výdaje na nákup zboží nebo služeb, které byly zcela neúčelné a neměly žádný význam pro prováděnou likvidaci. Pro stanovení výše způsobené škody zde není rozhodné, zda byl nákup zboží nebo služeb uskutečněn za cenu, která je v době a místě činu obvyklá, či nikoli.

Obecně platí, že náklady vynaložené na nehospodárnou a z hlediska účelu, pro nějž existuje právnická osoba, zcela nadbytečnou majetkovou hodnotu (např. zbytečně přijaté služby, nakoupené zboží atd.), kterou není možné dál zpeněžit, anebo kterou lze zpeněžit pouze se ztrátou, je nutno považovat za škodu v celé jejich výši.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 7. 2019, sp. zn. 5 Tdo 652/2019, ECLI:CZ:NS:2019:5.TDO.652.2019.1)

Anotace
Rozsudkem soudu I. stupně byl obviněný uznán vinným pokračujícím přečinem porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 odst. 1, odst. 2 písm. b) tr. zákoníku.

Rozsudek soudu I. stupně napadl obviněný odvoláním, které odvolací soud jako nedůvodné podle § 256 tr. ř. zamítl.

Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí zabýval otázkou, zda se přečinu porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 odst. 1 tr. zákoníku může dopustit i likvidátor právnické osoby (např. státního podniku), pokud nehospodárnými dispozicemi způsobí škodu na majetku likvidované právnické osoby.

Dovolací důvod:
§ 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 24. 6. 2020, publikováno ve sbírce pod č. 29/2020)