Porušování domovní svobody, § 178 odst. 2 tr. zákoníku

1. 8. 2016
Jednání pachatele, jenž vnikl do obydlí jiného, k němuž neměl právo bydlení, za použití klíče, který v minulosti získal od oprávněné osoby sice legálním způsobem, ale posléze mu tato osoba vstup do obydlí zakázala a pachatel tento zákaz tímto porušil, naplňuje zákonný znak skutkové podstaty přečinu porušování domovní svobody podle § 178 odst. 2 tr. zákoníku spočívající v překonání překážky, jejímž účelem je zabránit vniknutí do obydlí jiného.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2015, sp. zn. 4 Tdo 350/2015)

Anotace:
Nejvyšší soud se v posuzované věci zabýval zejména zákonným znakem „překonání překážky, jejímž účelem je zabránění vniknutí“, který obsahuje skutková podstata přečinu porušování domovní svobody podle § 178 odst. 2 tr. zákoníku. Dovolací soud přitom zdůraznil, že překážka nemusí být překonána za použití násilí, ale postačí jakékoli její odstranění, přeskočení, přelezení apod. Často se k odstranění překážky používá i technických prostředků (např. paklíče nebo planžety). Trestní odpovědnost za citovaný přečin není ovšem vyloučena ani za okolností, které jsou popsány v nyní uveřejněné právní větě.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 25. 2. 2016; publikováno ve sbírce 3/2016 pod č. 14)