Právní styk s cizinou, předávání osob, doplňková ochrana, § 205 odst. 1 z. m. j. s. (zákon č. 104/2013 Sb.), § 205 odst. 2 z. m. j. s. (zákon č. 104/2013 Sb.), § 14a zákona č. 325/1999 Sb.

15. 1. 2021

Udělení doplňkové ochrany podle § 14a zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nebezpečí vážné újmy hrozící dané osobě v jejím domovském státě samo o sobě nebrání předání této osoby k trestnímu stíhání podle § 205 odst. 1 z. m. j. s. do jiného státu, než je tento domovský stát.

O žádosti jiného členského státu Evropské unie, formálně obsažené v evropském zatýkacím rozkazu, je vykonávající stát povinen rozhodnout buď tak, že vyžádanou osobu nacházející se na jejím území předá, nebo z taxativně vypočtených důvodů rozhodne, že taková osoba se nepředává. Samotná skutečnost, že vyžádaná osoba v průběhu předávacího řízení projeví ochotu s orgány činnými v trestním řízení vyžadujícího státu komunikovat a za tím účelem si tam zvolí obhájce, neopravňuje soud České republiky rozhodnout, že se vyžádaná osoba do vyžadujícího státu podle § 205 odst. 2 z. m. j. s. nepředá.

(Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 1. 2020, sp. zn. 14 To 158/2019, ECLI:CZ:VSPH:2020:14.TO.158.2019.1)

Anotace:
Usnesením soudu I. stupně bylo rozhodnuto, že podle § 205 odst. 1 zák. č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „z. m. j. s.“), se vyžádaný předává do Maďarské republiky na základě evropského zatýkacího rozkazu, k trestnímu stíhání pro trestný čin padělání veřejné listiny spáchaný úřední osobou podle § 343 odst. 1 bodu a) maďarského trestního zákoníku. Výrokem ad II. usnesení soudu I. stupně bylo rozhodnuto, že podle § 206 odst. 1 z. m. j. s., se předběžná vazba vyžádaného přeměňuje na vazbu předávací. Posledním výrokem tohoto usnesení bylo rozhodnuto, že podle § 204 odst. 5 a § 94 odst. 2 z. m. j. s. a § 71a tr. ř. se žádost vyžádaného o propuštění z předběžné vazby zamítá a podle § 73 odst. 1 písm. b) tr. ř. se nepřijímá jeho písemný slib.

Vrchní soud v Praze se v rozhodnutí zabýval otázkou předání osoby k trestnímu stíhání podle § 205 odst. 1 z. m. j. s. do jiného státu, než je domovský stát v případě udělení doplňkové ochrany podle § 14a zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 16. 12. 2020)