Právnická osoba, trestní odpovědnost, § 8 odst. 1 t. o. p. o (zákon č. 418/2011 Sb.), § 8 odst. 2 t. o. p. o (zákon č. 418/2011 Sb., § 8 odst. 4 písm. d) t. o. p. o (zákon č. 418/2011 Sb.)

26. 1. 2021

Trestní odpovědnosti právnické osoby nebrání, pokud ve smyslu § 8 odst. 4 písm. d) t. o. p. o. jednající fyzická osoba není trestně odpovědná z důvodu nepříčetnosti za protiprávní čin přičitatelný právnické osobě podle § 8 odst. 1, 2 t. o. p. o.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 7. 2020, sp. zn. 3 Tz 70/2019, ECLI:CZ:NS:2020:3.TZ.70.2019.1)

Anotace:
Rozsudkem soudu I. stupně byli obviněný a obviněná právnická osoba podle § 226 písm. d) trestního řádu zproštěni obžaloby.

Proti rozsudku soudu I. stupně, konkrétně proti výroku, jímž bylo rozhodnuto podle § 226 písm. d) trestního řádu o zproštění obžaloby, podala ministryně spravedlnosti podle § 266 odst. 1 trestního řádu stížnost pro porušení zákona, a to v neprospěch obviněné právnické osoby.

Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí zabýval otázkou trestní odpovědnosti právnické osoby v případě, kdy ve smyslu § 8 odst. 4 písm. d) t. o. p. o. jednající fyzická osoba není trestně odpovědná z důvodu nepříčetnosti za protiprávní čin přičitatelný právnické osobě podle § 8 odst. 1, 2 t. o. p. o.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 16. 12. 2020)