Pravomoc soudu, řízení proti dětem mladším patnácti let, § 90 odst. 1 z. s. m. (zákon č. 218/2003 Sb.), § 104 odst. 1 o. s. ř. (zákon č. 99/1963 Sb.)

27. 5. 2020

I. Ustanovení § 90 odst. 1 z. s. m. váže povinnost státního zastupitelství podat návrh na uložení opatření dítěti mladšímu než patnáct let na skutečnost, že spáchalo čin jinak trestný. Jde o podmínku, kterou musí státní zastupitelství před podáním takového návrhu zkoumat, a návrh může podat jen tehdy, když má za prokázané, že dítě mladší než patnáct let se dopustilo činu jinak trestného. Jestliže takový závěr nelze učinit na podkladě výsledků řízení, jež měl k dispozici (jsou-li zásadní pochybnosti o tom, zda se takový čin jinak trestný stal nebo že jej spáchala osoba mladší než patnáct let), není možné návrh podle § 90 odst. 1 z. s. m. podat.

II. Podle § 4 z. s. m. soudnictví ve věcech mladistvých a ve věcech posuzování činů jinak trestných spáchaných dětmi mladšími patnácti let vykonávají soudy pro mládež. Byl-li soudu pro mládež podán návrh na uložení opatření podle § 90 odst. 1 z. s. m., nelze za neodstranitelný nedostatek podmínky řízení označit, že věc nespadá do pravomoci soudů, a v důsledku toho řízení zastavit. Absenci této procesní podmínky nelze spatřovat v tom, že podle názoru soudu se dítě mladší než patnáct let nedopustilo činu jinak trestného, a státní zastupitelství proto nemělo podávat návrh na uložení opatření.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 10. 2017, sp. zn. 8 Tdo 1106/2017, ECLI:CZ:NS:2017:8.TDO.1106.2017.1)

Anotace:
Soud I. stupně zastavil řízení proti nezletilému pro čin jinak trestný výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií podle § 192 odst. 1, 3 tr. zákoníku, neboť nebylo prokázáno, že nezletilý úmyslně uvedl do oběhu pornografické dílo.

Odvolací soud se se závěry soudu I. stupně plně ztotožnil a jeho rozhodnutí potvrdil.

Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí zabýval podmínkami, které je třeba splnit, aby státní zastupitelství mohlo podat návrh na uložení opatření dítěti mladšímu patnácti let.

Dovolací důvod:
§ 241a odst. 1 o. s. ř. (zákon č. 99/1963 Sb.)

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 27. 6. 2018, publikováno ve sbírce pod č. 42/2018)