Propadnutí náhradní hodnoty, Propadnutí věci, § 71 odst. 1 tr. zákoníku, § 70 odst. 1 tr. zákoníku

13. 10. 2016
I. Propadnutí náhradní hodnoty podle § 71 odst. 1 tr. zákoníku není vázáno na existenci vztahu věcí, jichž se propadnutí týká, ke spáchanému trestnému činu, který se vyžaduje v případě uložení trestu propadnutí věci podle § 70 odst. 1 tr. zákoníku.

II. Uložit propadnutí náhradní hodnoty podle § 71 odst. 1 tr. zákoníku lze jen ohledně věci, která náleží výlučně pachateli trestného činu (srov. přiměřeně č. 46/1967-II. a č. 12/1969 –II. Sb. rozh. tr.).

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 7. 2015, sp. zn. 5 Tdo 335/2015)

Anotace:
V posuzované trestní věci obviněný vznesl námitky proti uloženému trestu propadnutí náhradní hodnoty, které opřel o dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. h) tr. řádu v alternativě, že mu byl uložen takový druh trestu, který zákon nepřipouští. Odvolací soud obviněnému podle § 71 odst. 1 tr. zákoníku totiž mimo jiné uložil trest propadnutí náhradní hodnoty, a to nemovitostí, které byly jednak ve výlučném vlastnictví obviněného, jednak ve společném jmění manželů. Nejvyšší soud zdůraznil, že účelem citovaného ustanovení je zajištění a následná konfiskace ekvivalentu výnosů z trestné činnosti, pokud z nejrůznějších důvodů nelze tento výnos odčerpat přímo trestem propadnutí věci podle § 70 tr. zákoníku. Jak dále uvedl Nejvyšší soud, v rámci úvah o propadnutí náhradní hodnoty je nutné nejprve určit, jaká věc má být zmíněným náhradním trestem nahrazena, a současně objasnit hodnotu věci, jejíž propadnutí přichází v úvahu. Nejvyšší soud zde dospěl k závěru, že odvolací soud uvedeným trestem postihl majetek, který není ve výlučném vlastnictví obviněného. Za vadu rozsudku odvolacího soudu považoval však i to, že ani rámcově nevyčíslil majetkový prospěch obviněného z trestné činnosti, a nestanovil alespoň přibližnou tržní cenu věci, která připadla státu. Platí totiž, že za splnění i ostatních podmínek může být propadnutí náhradní hodnoty uloženo jen do výše hodnoty věci, kterou pachatel zničil, poškodil nebo jinak znehodnotil, zcizil, učinil neupotřebitelnou, odstranil nebo zužitkoval, např. tím, že ji spotřeboval, anebo jinak zmařil její propadnutí.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 10. 12. 2015; publikováno ve sbírce 2/2016 pod č. 11)