Řízení o dovolání, zákaz reformace in peius, § 259 odst. 4 tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.), § 264 odst. 2 tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.), § 265s odst. 2 tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.), § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

13. 5. 2020

Zrušení rozhodnutí napadeného dovoláním nemůže v situaci, kdy právní posouzení skutku je důsledkem použití zásad vyplývajících z § 259 odst. 4 tr. ř., § 264 odst. 2 či § 265s odst. 2 tr. ř., odůvodnit samotná námitka dovolatele, že užitá právní kvalifikace neodpovídá zjištěnému skutku.

Takový postup by byl možný v případě, že dovolatel důvodně namítl, že skutek bylo možno posoudit podle jiného, zákonu odpovídajícího ustanovení i při dodržení podmínek uplatňujícího se zákazu reformationis in peius.

V případě, že dovolací soud zjistí, že nesprávná právní kvalifikace je výlučně důsledkem uplatňujícího se zákazu reformationis in peius, přichází do úvahy odmítnout dovolání jako zjevně neopodstatněné podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř., neboť napadené rozhodnutí v takovém případě netrpí vadou spočívající v nesprávném právním posouzení skutku. Proto není namístě postup podle § 265i odst. 1 písm. f) tr. ř.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2018, sp. zn. 6 Tdo 65/2018, ECLI:CZ:NS:2018:6.TDO.65.2018.1)

Anotace:
Rozsudkem soudu I. stupně byl obviněný uznán vinným trestným činem podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák. účinného do 31. 12. 2009, který spáchal spolu s dalšími dvěma obviněnými.

Proti rozsudku soudu I. stupně podali všichni obvinění odvolání, o nichž rozhodl odvolací soud tak, že podle § 258 odst. 1 písm. e), f), odst. 2 tr. ř. napadený rozsudek zrušil pouze ve výrocích o trestech a ve výroku o náhradě škody a nově rozhodl o trestech pro obviněné.

Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí zabýval otázkou zákazu reformationis in peius ve vztahu k dovolacímu řízení.

Dovolací důvod:
§ 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 19. 9. 2018, uveřejněno ve sbírce pod č. 5/2019) .