Řízení proti dětem mladším 15 let, podání vysvětlení, § 158 odst. 3 písm. a) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.), § 158 odst. 5 tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

6. 4. 2020

Z ustanovení § 158 odst. 5 věty druhé tr. ř. vyplývá povinnost policejního orgánu předem vyrozumět zákonného zástupce o podání vysvětlení nezletilého podle § 158 odst. 3 písm. a) tr. ř. Logickým důsledkem splnění povinnosti policejního orgánu je nejen vyrozumět zákonného zástupce o tom, že od nezletilého bude požadováno vysvětlení, ale také mu umožnit, aby byl podání vysvětlení přítomen. Výjimečně lze přítomnost zákonnému zástupci odepřít, ale takové opatření musí být založeno na objektivním posouzení konkrétní situace a podloženo vážnými důvody (např. obavou nezletilého z reakce zákonného zástupce, podezřením, že rodič navádí nezletilého k protiprávnímu jednání).

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 4. 2018, sp. zn. 8 Tdo 335/2018, ECLI:CZ:NS:2018:8.TDO.335.2018.1)

Anotace:
Rozsudkem soudu I. stupně bylo nezletilému podle 93 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uloženo napomenutí s výstrahou. Dále soud I. stupně rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení a stát je povinen zaplatit opatrovníku nezletilého odměnu a náhradu hotových výdajů.

Rozsudek soudu I. stupně napadl opatrovník nezletilého odvoláním, o němž odvolací soud rozhodl tak, že rozsudek soudu I. stupně potvrdil.

Nejvyšší soud se na základě dovolání opatrovníka nezletilého zabýval povinností policejního orgánu předem vyrozumět zákonného zástupce v případě podávání vysvětlení ze strany nezletilého.

Dovolací důvod:
§ 241a odst. 1 o. s. ř. (zákon č. 99/1963 Sb.)

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 24. 10. 2018, publikováno ve sbírce pod č. 11/2019) .