Řízení proti dětem mladším patnácti let, souhlas poškozeného s trestním stíháním, zastavení trestního stíhání, § 90 odst. 1 z. s. m. (zákon č. 218/2003 Sb.), § 11 odst. 1 písm. d) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.), § 163 tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

29. 5. 2020

Trestní stíhání dítěte mladšího patnácti let jako osoby, která není trestně odpovědná, nelze zahájit, a bylo-li již zahájeno, nelze v něm pokračovat a musí být zastaveno z důvodu uvedeného v § 11 odst. 1 písm. d) tr. ř., proto není podstatné, zda v dané věci byl, či nebyl dán souhlas poškozeného s trestním stíháním ve smyslu § 163 tr. ř.

Podle § 96 z. s. m. soud pro mládež postupuje v řízení ve věcech dětí mladších patnácti let podle hlavy III. tohoto zákona podle předpisů upravujících občanské soudní řízení, nestanoví-li tento zákon jinak. Řízení trestní a řízení ve věcech dětí mladších patnácti let jsou svojí povahou zcela odlišná, upravují je různé právní předpisy, jde o různá odvětví práva, analogii zákona a ani analogii práva zde nelze použít.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 11. 2017, sp. zn. 8 Tdo 1036/2017, ECLI:CZ:NS:2017:8.TDO.1036.2017.1)

Anotace:
Okresní státní zastupitelství podalo v právní věci dítěte mladšího patnácti let návrh na uložení opatření podle § 90 odst. 1 z. s. m.

Soud I. stupně o tomto návrhu rozhodl tak, že se řízení podle § 93 odst. 1 písm. a) z. s. m. zastavuje. Dále soud I. stupně rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí zabýval otázkou zahájení trestního stíhání dítěte mladšího 15 let jako osoby, která není trestně odpovědná.

Dovolací důvod:
§ 241a odst. 1 o. s. ř. (zákon č. 99/1963 Sb.)

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 27. 6. 2018, publikováno ve sbírce pod č. 47/2018)