Souhlas poškozeného s trestním stíháním, § 163 odst. 1 tr. ř.

20. 10. 2016
Zpětvzetí již uděleného souhlasu poškozeného s trestním stíháním obviněného pro skutek, v němž byl původně spatřován některý z trestných činů uvedených v § 163 odst. 1 tr. ř., nebrání orgánu činnému v trestním řízení přezkoumat a posoudit, zda s ohledem na probíhající dokazování nemohou jeho výsledky případně odůvodnit změnu právní kvalifikace posuzovaného skutku podle ustanovení o takovém trestném činu, jehož stíhání není podmíněno souhlasem poškozeného. Pokud orgán činný v trestním řízení dospěje k takovému závěru a postupuje podle § 160 odst. 6 tr. ř. (popř. § 190 odst. 2 tr. ř., § 225 odst. 2 tr. ř.), lze pokračovat pro daný skutek v trestním stíhání navzdory zpětvzetí souhlasu poškozeného.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 12. 2015, sp. zn. 3 Tdo 1253/2015)

Anotace:
Nejvyšší soud se v uvedené trestní věci zabýval námitkou obviněného, kterou s odkazem na dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. e) tr. řádu vytkl, že zpětvzetí souhlasu poškozené osoby s jeho trestním stíháním bylo důvodem pro zastavení trestního stíhání pro nepřípustnost podle § 11 odst. 1 písm. i) tr. řádu. Dovolací soud tuto námitku obviněného neakceptoval a příslušné závěry promítl do formulace uveřejněné právní věty. Jen pro úplnost lze dodat, že obviněný byl v označené trestní věci od počátku trestně stíhán pro tři skutky, v nichž policejní orgán spatřoval přečin ublížení na zdraví podle § 146 odst. 1 tr. zákoníku (skutek ad 1.), pokus přečinu ublížení na zdraví podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku k § 146 odst. 1 tr. zákoníku (skutek ad 2.) a přečin nebezpečného vyhrožování podle§ 353 odst. 1 tr. zákoníku (skutek ad 3.). Trestní stíhání pro zmíněné přečiny bylo přitom podmíněno souhlasem poškozené osoby, která jej ovšem vzala zpět. Následně policejní orgán změnil právní posouzení skutku ad 2. na pokus zvlášť závažného zločinu těžkého ublížení na zdraví podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku k § 145 odst. 1 tr. zákoníku, pro který se již nevyžaduje souhlas poškozeného s trestním stíháním podle § 163 odst. 1 tr. řádu. Posledně citovaným zločinem (resp. pokusem tohoto zločinu) byl obviněný nakonec soudy nižších stupňů uznán vinným.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 25. 2. 2016; publikováno ve sbírce 2/2016 pod č. 12)