Společný trest za pokračování v trestném činu, Souhrnný trest, § 45 odst. 1, 2, § 43 odst. 2 tr. zákoníku

1. 8. 2018
Rozhoduje-li soud o trestu poté, co podle § 45 odst. 1 tr. zákoníku zruší pravomocný rozsudek jiného soudu ve výroku o vině o pokračujícím trestném činu (resp. v části výroku o vině) a v celém výroku o trestu, pak nepřichází v úvahu, aby tentýž výrok o trestu rušil ještě výrokem podle § 43 odst. 2 tr. zákoníku, i kdyby jinak měl být ukládán souhrnný trest. Jestliže na zrušený výrok o trestu obsahově navazují další rozhodnutí, která vzhledem ke změně, k níž došlo jeho zrušením, pozbyla podkladu, je třeba je také zrušit.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. 3. 2017, sp. zn. 7 Tdo 1634/2016, ECLI:CZ:NS:2017:7.TDO.1634.2016.1)

Anotace:
Dovolací soud vyhověl dovolání podanému obviněným a zrušil předcházející rozsudky soudů obou stupňů a přikázal soudu nalézacímu, aby věc obviněného v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl, to vše z důvodů podrobně uvedených v odůvodnění svého rozhodnutí.

Nad rámec pochybení, kterých se soudy nižších stupňů při svém rozhodování dopustily, a které byly důvodem ke zrušení jejich rozhodnutí, Nejvyšší soud zjistil v rozsudku odvolacího soudu také další určité formální pochybení (které samo o sobě nebylo důvodem k jeho zrušení) spočívající v tom, že když odvolací soud po zrušení rozsudku soudu prvního stupně následně znovu rozhodoval o vině a trestu obviněného, přičemž odsuzoval obviněného za dílčí útok u pokračování v trestném činu, za jehož ostatní útoky byl obviněný odsouzen jiným rozsudkem, který již nabyl právní moci, tak správně, podle § 45 odst. 1 tr. zákoníku, zrušil pravomocný rozsudek tohoto jiného soudu ve výroku o vině o pokračujícím trestném činu a v celém výroku o trestu, avšak nesprávně dále rozhodnul o tom, že se tentýž výrok o trestu ještě ruší také podle § 43 odst. 2 tr. zákoníku, tedy podle ustanovení o ukládání souhrnného trestu.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 26. 4. 2018; publikováno ve sbírce 6/2018 pod č. 31)