Stížnost pro porušení zákona, insolvenční správce, vrácení věci, § 80 odst. 1 tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

24. 1. 2020

Jestliže insolvenční správce vydal podle § 78 tr. ř. policejnímu orgánu účetnictví právnické osoby, přičemž tato právnická osoba poté zanikla bez právního nástupce a byla vymazána z obchodního rejstříku a insolvenční správce byl zproštěn své funkce, pak v případě, kdy toto účetnictví již k dalšímu řízení není třeba, nelze je vrátit osobě, která je vydala postupem podle § 80 odst. 1 tr. ř.

V tomto případě přichází v úvahu jiný postup, a to předložení vydaného účetnictví příslušnému archivu k provedení výběru archiválií podle § 11 odst. 3 zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a teprve pokud účetnictví (jeho část) nebude archivem vybráno, pak jeho zničení jako věci bezcenné podle § 80 odst. 1 in fine tr. ř.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 4. 2019, sp. zn. 4 Tz 19/2019, ECLI:CZ:NS:2019:4.TZ.19.2019.1)

Anotace
Ministr spravedlnosti podal stížnost pro porušení zákona proti pravomocnému usnesení státní zástupkyně, jímž byla podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. zamítnuta jako nedůvodná stížnost insolvenčního správce proti usnesení policejního orgánu. Napadeným usnesením policejní orgán rozhodl o vrácení 34 ks šanonů účetnictví právnické osoby, u níž byl insolvenční správce činný. Podle ministra spravedlnosti byl porušen zákon, neboť policejní orgán a státní zástupkyně důsledně nezohlednili povahu činnosti insolvenčního správce, konkrétně situaci, že insolvenční správce byl zproštěn funkce, čímž zaniklo jeho oprávnění jednat svým jménem na účet předmětné právnické osoby. Za těchto okolností nebyl oprávněn majetek přijmout, a to zejména za situace, že dotčená právnická osoby zanikla bez právního nástupce a byla vymazána z obchodního rejstříku.

Nejvyšší soud se na základě stížnosti pro porušení zákona musel vypořádat s otázkou, jak postupovat při vrácení účetnictví, které bylo policejnímu orgánu vydáno insolvenčním správcem v případě, kdy předmětná právnická osoba zanikla bez právního nástupce a insolvenční správce by zproštěn funkce.

Důvod stížnosti pro porušení zákona:
porušení § 147 odst. 1 tr. ř., § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř., § 2 odst. 6 tr. ř. a § 80 odst. 1 tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 12. 12. 2019, publikováno ve sbírce pod č. 9/2020) .