Stížnost pro porušení zákona, přezkum rozhodnutí, § 266 odst. 1 tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.), § 267 odst. 1 tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

17. 1. 2020

Stížnost pro porušení zákona podaná jen proti odůvodnění pravomocného rozhodnutí soudu nebo státního zástupce není přípustná.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 4. 2019, sp. zn. 8 Tz 46/2018, ECLI:CZ:NS:2019:8.TZ.46.2018.1)

Anotace
Ministr spravedlnosti podal ve prospěch obviněných stížnost pro porušení zákona směřující proti pravomocnému usnesení státní zástupkyně, kterým byly zamítnuty stížnosti obviněných proti usnesení policejnímu orgánu o zahájení trestního stíhání.

Ve stížnosti pro porušení zákona ministr spravedlnosti namítl, že obě rozhodnutí týkající se trestního stíhání obviněných vykazovala nedostatky v odůvodnění, což svědčilo o vadách celého trestního řízení. Podle ministra spravedlnosti mohlo být důsledkem nesprávného postupu státní zástupkyně při přezkumu usnesení o zahájení trestního stíhání nezákonné vedení trestního stíhání, a tedy i závažný zásah do ústavně garantovaných práv obviněných.

Nejvyšší soud se musel vypořádat s otázkou rozsahu přezkumu stížnosti pro porušení zákona v případě, je-li podána pouze proti odůvodnění pravomocného rozhodnutí soudu nebo státního zástupce.

Důvod stížnosti pro porušení zákona:
porušení § 134 odst. 2 tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 23. 10. 2019, publikováno ve sbírce pod č. 52/2019) .