Stížnost pro porušení zákona, přípustnost, odložení věci, § 266 odst. 1 tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.), § 268 odst. 1 písm. a) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

31. 1. 2020

Stížnost pro porušení zákona proti rozhodnutí státního zástupce vydanému v souvislosti s odložením věci podle § 159a odst. 1 tr. ř. není přípustná, protože jde o usnesení, které sice nabývá právní moci, ale nevytváří překážku věci pravomocně rozhodnuté (exceptio rei iudicatae), a proto je možné později bez dalšího rozhodování o zrušení tohoto usnesení trestní stíhání téže osoby pro týž skutek zahájit podle § 160 odst. 1 tr. ř. Toto rozhodnutí je vydáváno v přípravném řízení před zahájením trestního stíhání, které je v souladu se zásadou obžalovací (§ 2 odst. 8 tr. ř.) a zásadou legality (§ 2 odst. 3 tr. ř.) v plné kompetenci státního zástupce, jenž vykonává dozor ve smyslu § 174 tr. ř. nad zachováváním zákonnosti v celém přípravném řízení, rozhoduje o všech důležitých otázkách v přípravném řízení, včetně všech zásadních meritorních rozhodnutí. Do této jeho pravomoci nelze rozhodnutím Nejvyššího soudu na základě stížnosti pro porušení zákona vstupovat.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 7. 2019, sp. zn. 8 Tz 32/2019, ECLI:CZ:NS:2019:8.TZ.32.2019.1)

Anotace
Ministr spravedlnosti podal v neprospěch obviněného stížnost pro porušení zákona proti pravomocnému usnesení státního zástupce, jímž byla zamítnuta stížnost poškozeného proti usnesení policie, kterým bylo podle § 159a odst. 1 tr. ř. odloženo podezření ze spáchání přečinu pomluvy a přečinu poškození cizích práv.

Nejvyšší soud se na základě stížnosti pro porušení zákona musel vypořádat s otázkou přípustnosti stížnosti pro porušení zákona proti rozhodnutí státního zástupce, který zamítl stížnost obviněného proti usnesení policie, na jehož základě došlo k odložení věci.

Důvod stížnosti pro porušení zákona:
porušení § 2 odst. 5, 6 a § 159a tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 12. 12. 2019, publikováno ve sbírce pod č. 8/2020) .