Stížnost pro porušení zákona, zákaz činnosti, § 266 odst. 1 tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.), § 73 odst. 1 tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)

17. 1. 2020

Pokud byl obviněnému v rozporu s § 73 odst. 1 tr. zákoníku uložen trest zákazu činnosti bez časového vymezení doby, po kterou má zákaz trvat, tedy na dobu neurčitou, je takový trest ve zřejmém rozporu s účelem trestu ve smyslu § 266 odst. 2 tr. ř., a zakládá tak důvod k podání stížnosti pro porušení zákona.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 6. 2019, sp. zn. 6 Tz 62/2019, ECLI:CZ:NS:2019:6.TZ.62.2019.1)

Anotace
Rozsudkem soudu I. stupně byla obviněná uznána vinnou zločinem podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 4 písm. d) tr. zákoníku a zločinem padělání a pozměnění veřejné listiny podle § 348 odst. 1, odst. 2, písm. c) tr. zákoníku. Za uvedené zločiny byla odsouzena k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 30 měsíců, jehož výkon jí byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání 3 let. Současně byl obviněné uložen trest zákazu činnosti ve statutárních orgánech obchodních společností a trest zákazu činnosti výkonu funkce umožňující jménem zmocnitele uzavírat finančně závazkové vztahy.
Obviněná se proti rozsudku soudu I. stupně neodvolala.

Pravomocný rozsudek soudu I. stupně napadla ministryně spravedlnosti stížností pro porušení zákona, a to ve prospěch obviněné. Ve stížnosti namítla, že platná právní úprava umožňovala uložit trest zákazu činnosti na jeden rok až deset let, přičemž z příslušného výroku rozsudku soudu I. stupně nevyplývala jakákoliv výměra tohoto trestu. Tento zásadní údaj pak nebylo možno zjistit ani z protokolu o hlavním líčení či ze zvukového záznamu o jeho průběhu. Podle ministryně spravedlnosti tak byl v rozporu s trestním zákoníkem uložen trest zákazu činnosti na neomezenou dobu a z tohoto důvodu se zároveň jednalo o trest uložený ve zřejmém nepoměru k povaze a závažnosti uvedených trestných činů.

Nejvyšší soud se na základě stížnosti pro porušení zákona musel vypořádat s otázkou, zda uložení trestu zákaz činnosti na neomezenou dobu zakládá důvod k podání stížnosti pro porušení zákona.

Důvod stížnosti pro porušení zákona:
porušení § 73 odst. 1 tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 23. 10. 2019, publikováno ve sbírce pod č. 10/2020) .