Trest zákazu činnosti, Započítání trestu, Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, § 74 odst. 1 tr. zákoníku, § 337 odst. 1 tr. zákoníku

24. 3. 2017
Ustanovení § 74 odst. 1 tr. zákoníku nebrání závěru, že pachatel, který v době přerušení výkonu trestu odnětí svobody vykonával činnost zakázanou mu trestem zákazu činnosti, naplnil znaky skutkové podstaty přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku.

Doba, po kterou byl výkon trestu odnětí svobody přerušen, se započítává do doby výkonu uloženého trestu zákazu činnosti.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 10. 2016, sp. zn. 6 Tdo 1402/2016, ECLI:CZ:NS:2016:6.TDO.1402.2016.1)

Anotace:
V posuzované věci se Nejvyšší soud zabýval otázkou, zda se obviněný, který řídil motorové vozidlo v době, kdy mu byl přerušen výkon trestu odnětí svobody, ačkoliv mu byl jako další trest uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, dopustil či nedopustil přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku. Nejvyšší soud dospěl k názoru, že se obviněný tohoto přečinu dopustil. Ustanovení § 74 odst. 1 věta před středníkem trestního zákoníku vytváří překážku, pro kterou se doba výkonu trestu zákazu činnosti „staví“ po dobu, v rámci níž pachatel vykonává nepodmíněný trest odnětí svobody, přičemž do doby výkonu trestu zákazu činnosti se nezapočítává pouze doba skutečného výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody, tzn. doba, po kterou se odsouzený fyzicky nachází v některém ze zařízení příslušných k výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody. Za skutečný výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody naopak nelze podle názoru Nejvyššího soudu považovat dobu, po kterou je tento výkon přerušen, nebo po kterou je odsouzený z jeho výkonu podmíněně propuštěn a tato doba se contrario započítává do doby výkonu trestu zákazu činnosti.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 22. 2. 2017, publikováno ve sbírce 3/2017 pod č. 10)