Trvání vazby, lhůty, § 72 odst. 1 tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

14. 2. 2020

Pro určení počátku běhu tříměsíční lhůty uvedené v § 72 odst. 1 tr. ř. je rozhodné nabytí tzv. absolutní právní moci předchozího rozhodnutí o vazbě, tj. ve vztahu ke všem osobám oprávněným podat stížnost (§ 140 odst. 1 tr. ř.).

Pouze ve zcela výjimečných případech, kdy postup soudu (např. průtahy ve vyhotovení rozhodnutí o vazbě) představuje neoprávněný zásah do ústavně zaručených práv obviněného zakotvených v čl. 36 odst. 1 Listiny a čl. 8 odst. 2 a 5 Listiny, je třeba vycházet z tzv. relativní právní moci předchozího rozhodnutí o vazbě, tj. ve vztahu k obviněnému (viz nález Ústavního soudu ze dne 17. 12. 2014, sp. zn. IV. ÚS 3028/14).

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 3. 2019, sp. zn. 4 Tz 29/2019, ECLI:CZ:NS:2019:4.TZ.29.2019.1)

Anotace
Proti obviněnému bylo zahájeno trestní stíhání pro zločin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 písm. c) tr. zákoníku.

Na návrh státního zástupce rozhodl příslušný okresní soud o vzetí obviněného do vazby, a to z důvodů uvedených v § 67 písm. b), c) tr. ř. Proti tomuto usnesení podal státní zástupce stížnost, neboť navrhoval, aby byl obviněný vzat do vazby také z důvodu podle § 67 písm. a) tr. ř. O jeho stížnosti rozhodl odvolací soud, tak, že ji zamítl pro její nedůvodnost podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř.

Obviněný podal žádost o propuštění z vazby. Státní zástupkyně žádosti nevyhověla a předložila ji příslušnému okresnímu soudu s návrhem na její zamítnutí. Tento okresní soud následně rozhodl o zamítnutí žádosti obviněného o propuštění z vazby a o nepřijetí písemného slibu jako náhrady vazby.

Stejně tak na návrh státního zástupce rozhodl o ponechání obviněného ve vazbě z důvodů uvedených v § 67 písm. c) tr. ř.

Proti rozhodnutím okresního soudu podal obviněný stížnosti, o nichž rozhodl odvolací soud tak, že napadená rozhodnutí zrušil a zároveň vydal příkaz k propuštění obviněného z vazby.

Nejvyšší soud se na základě stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti v neprospěch obviněného proti rozhodnutí odvolacího soudu, musel vypořádat s otázkou určení počátku běhu tříměsíční lhůty uvedené v § 72 odst. 1 tr. ř.

Důvod stížnosti pro porušení zákona:
porušení § 72 odst. 1 tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 18. 9. 2019, publikováno ve sbírce pod č. 39/2019) .