Účinky zahájení trestního stíhání, poškození věřitele, promlčení trestní odpovědnosti, zahájení trestního stíhání, zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, § 160 odst. 1 tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.), § 34 odst. 4 písm. a) tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.), § 222 odst. 1 tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.), § 254 odst. 1 tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)

13. 5. 2020

I. Účinky zahájení trestního stíhání pro trestný čin, o jehož promlčení jde, ve smyslu § 34 odst. 4 písm. a) tr. zákoníku má i takové usnesení o zahájení trestního stíhání, v němž je totožný skutek, pro nějž je později pachatel odsouzen, odlišně právně kvalifikován jako jiný trestný čin. Pro přerušení běhu promlčecí doby je určující den vydání (vyhotovení a navazujícího rozeslání) usnesení o zahájení trestního stíhání, a nikoli doručení jeho opisu obviněnému.

II. Ustanovení § 254 odst. 1 tr. zákoníku je ve vztahu k § 222 odst. 1 tr. zákoníku v poměru subsidiarity, neboť poruchový delikt má před ohrožovacím přednost.

Není-li v trestním řízení prokázáno zmaření uspokojení pohledávek věřitelů ve smyslu § 222 odst. 1 tr. zákoníku, je třeba zabývat se tím, zda majetková práva poškozených nebyla protiprávním nakládáním s účetnictvím ohrožena ve smyslu § 254 odst. 1 in fine tr. zákoníku. Totožnost skutku je v takovém případě zachována.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 4. 2018, sp. zn. 5 Tdo 411/2018, ECLI:CZ:NS:2018:5.TDO.411.2018.1)

Anotace:
Rozsudkem soudu I. stupně byla obviněná uznána vinnou přečinem zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 254 odst. 1 alinea 3 tr. zákoníku.

Proti rozsudku soudu I. stupně podala obviněná odvolání. Stejně tak učinil v její neprospěch i státní zástupce. Odvolání podaly i poškozené obchodní společnosti. O těchto odvoláních rozhodl odvolací soud tak, že na základě odvolání státního zástupce podle § 258 odst. 1 písm. e), odst. 2 tr. řádu napadený rozsudek soudu I. stupně zrušil ve výroku o trestu a trest znovu uložil. Odvolání obviněné a poškozených obchodních společností byla podle § 256 tr. řádu zamítnuta jako nedůvodná.

Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí zabýval otázkou promlčení trestní odpovědnosti a vztahem subsidiarity mezi ustanoveními § 254 odst. 1 tr. zákoníku a § 222 odst. 1 tr. zákoníku.

Dovolací důvod:
§ 265b odst. 1 písm. e) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)
§ 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 19. 9. 2018, publikováno ve sbírce pod č. 50/2018)