Amnestie, Výkon trestu odnětí svobody, podmíněné propuštění, § 91 odst. 1, 3 tr. zákoníku, § 368 tr. ř., čl. III odst. 1, 2 rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii ze dne 1. 1. 2013 (č. 1/2013 Sb.)

19. 12. 2016
Soud nemůže rozhodnout o účasti obviněného na amnestii prezidenta republiky ze dne 1. 1. 2013 (č. 1/2013 Sb.), pokud fikce ve smyslu § 91 odst. 1, 3 tr. zákoníku, že trest byl vykonán dnem, kdy došlo k podmíněnému propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, sice nenastala před vydáním rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii ze dne 1. 1. 2013 (č. 1/2013 Sb.), ale až v době předcházející vydání rozhodnutí soudu o aplikaci rozhodnutí o amnestii. Je tomu tak i tehdy, jestliže uložený nepodmíněný trest odnětí svobody nebyl ke dni vyhlášení amnestie vykonán, a tato podmínka pro použití čl. III odst. 1, 2 rozhodnutí o amnestii byla splněna ke dni rozhodování soudu. Rozhodnutí soudu o tom, že obviněný je účasten amnestie, by v uvedeném případě vedlo ke zhoršení postavení obviněného, neboť podle čl. III odst. 1 rozhodnutí o amnestii zakládá novou zkušební dobu.

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 2. 2016, sp. zn. 6 Tz 3/2016, ECLI:CZ:NS:2016:6.TZ.3.2016.2)

Anotace:
Nejvyšší soud rozhodoval v označené věci na podkladě stížnosti pro porušení zákona, ve které ministr spravedlnosti namítl porušení § 368 tr. řádu a čl. III odst. 1, 2 amnestie prezidenta republiky ze dne 1. 1. 2013. Podstata námitky stěžovatele, se kterou se Nejvyšší soud ztotožnil, spočívala v tom, že soud prvního stupně rozhodl o účasti obviněného na amnestii prezidenta republiky za situace, kdy vznikla fikce, podle které obviněný trest odnětí svobody vykonal k datu podmíněného propuštění. V důsledku vadně vydaného rozhodnutí obviněnému začala nově běžet zkušební doba vyplývající z citovaného článku amnestie prezidenta republiky. Příslušné právní závěry jsou vyjádřeny v právní větě k tomuto rozhodnutí.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 15. 6. 2016; publikováno ve sbírce 8/2016 pod č. 35)