Zajištění, insolvenční správce, § 79f odst. 2 tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

6. 2. 2020

Insolvenční správce je podle § 246 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od prohlášení konkursu (nebo podle § 408 odst. 1 insolvenčního zákona od schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty dlužníka) jedinou osobou s dispozičním oprávněním k majetku, který je zahrnut do soupisu majetkové podstaty. Proto je vedle osoby, jíž byla věc zajištěna, osobou oprávněnou podle § 79f odst. 2 tr. ř. per analogiam požadovat zrušení nebo omezení zajištění, o němž bylo rozhodnuto podle § 79a odst. 1 tr. ř., pokud zajištěná věc byla zahrnuta do majetkové podstaty.

(Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 9. 2018, sp. zn. 6 To 54/2018, ECLI:CZ:VSPH:2018:6.TO.54.2018.1)

Anotace:
Soud I. stupně zamítl žádost insolvenčního správce o zrušení zajištění nemovitostí obžalovaného.

Proti usnesení soudu I. stupně podali stížnost obžalovaný a insolvenční správce.

Odvolací soud se ve svém rozhodnutí zabýval otázkou, zda je insolvenční správce oprávněn požadovat podle § 79f odst. 2 tr. ř. per analogiím zrušení nebo omezení zajištění, o němž bylo rozhodnuto podle § 79a odst. 1 tr. ř., pokud zajištěná věc byla zahrnuta do majetkové podstaty.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 12. 12. 2019, publikováno ve sbírce č. 13/2020) .