Zánik trestní odpovědnosti, účinná lítost, zastavení trestního stíhání, § 33 tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.), § 172 odst. 2 písm. c) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

13. 1. 2020

Nezanikla-li trestní odpovědnost pachatele v důsledku účinné lítosti podle § 33 tr. zákoníku (např. chybí-li znak dobrovolnosti v jednání pachatele), není při splnění podmínek podle § 172 odst. 2 písm. c) tr. ř. vyloučeno zastavení jeho trestního stíhání z důvodu neúčelnosti jeho dalšího vedení a nedostatku veřejného zájmu na takovém trestním stíhání. Takový postup bude přicházet v úvahu u trestných činů menší závažnosti (přečinů) a výjimečně je možný též u závažnějších trestných činů (zločinů).

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 7. 2019, sp. zn. 6 Tdo 739/2019, ECLI:CZ:NS:2019:6.TDO.739.2019.1)

Anotace
Soud I. stupně zastavil podle § 172 odst. 2 písm. c) tr. ř. trestní stíhání obviněného pro zločin zkrácení daně, poplatku a jiné podobné platby (§ 240 odst. 1, odst. 2 písm. c) tr. zákoníku). Jednání obviněného spočívalo v tom, že do svých daňových přiznání nezahrnul daň z přidané hodnoty, kterou obdržel od svých odběratelů a zdanitelné příjmy vztahující se k dani z příjmů fyzických osob. Tímto postupem zkrátil daň z přidané hodnoty ve výši 173 744 Kč, daň z příjmů fyzických osob ve výši 354 894 Kč a vylákal výhodu na dani z přidané hodnoty ve formě nadměrného daňového odpočtu ve výši 243 216 Kč.
Proti rozhodnutí soudu I. stupně podal státní zástupce stížnost, kterou odvolací soud podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. zamítl.

Nejvyšší soud se věcí zabýval na základě dovolání podaného nejvyšším státním zástupcem, a to v neprospěch obviněného. Námitky obsažené v dovolání směřovaly proti zastavení trestního stíhání a týkaly se nenaplnění zákonných podmínek pro takový postup.

Dovolací důvod:
§ 265b odst. 1 písm. f) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)
§ 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)


(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 23. 10. 2019, publikováno ve sbírce pod č. 4/2020) .