Zbavení osobní svobody, § 170 odst. 1 tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)

30. 4. 2020

Zločinem zbavení osobní svobody ve smyslu § 170 odst. 1 tr. zákoníku může být jen takové jednání pachatele, které má charakter uvěznění jiné osoby nebo které je srovnatelné s jejím uvězněním, takže osvobození této osoby je velmi obtížné. K naplnění zákonných znaků uvedeného zločinu nestačí, že se pachatel dopouštěl na jiné osobě fyzického násilí anebo týrání ve smyslu § 199 tr. zákoníku, byť se tato osoba podřizovala vůli pachatele a ze strachu z něj neopouštěla prostory, v nichž se nedobrovolně nacházela, popřípadě se z nich vzdalovala jen příležitostně, a to společně s pachatelem. Takové jednání pachatele je sice určitým zásahem do svobodné vůle dotčené osoby, avšak nejde o zločin zbavení osobní svobody, který vyžaduje intenzivní zásah do osobní svobody, při němž je poškozené osobě zamezena možnost opustit pachatelem vytyčený prostor, z něhož nemůže snadno uniknout (viz rozhodnutí uveřejněné pod č. 56/2011 Sb. rozh. tr.).

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 11. 2017, sp. zn. 8 Tdo 1022/2017, ECLI:CZ:NS:2017:8.TDO.1022.2017.1)

Anotace:
Rozsudkem soudu I. stupně byl obviněný uznán vinným zločinem týrání osoby žijící ve společném obydlí podle § 199 odst. 1, odst. 2 písm. d) tr. zákoníku, přečinem porušování domovní svobody podle § 178 odst. 1, 2 tr. zákoníku a přečinem omezování osobní svobody podle § 171 odst. 1 tr. zákoníku.
Rozsudek soudu I. stupně napadli odvoláním státní zástupkyně i obviněný. O odvolání státní zástupkyně odvolací soud rozhodl tak, rozsudek soudu I. stupně podle § 258 odst. 1 písm. d) tr. ř. zrušil v celém rozsahu a podle § 259 odst. 3 písm. b) tr. ř. znovu rozhodl tak, že obviněného uznal vinným zločinem týrání osoby žijící ve společném obydlí podle § 199 odst. 1, odst. 2 písm. d) tr. zákoníku, zločinem zbavení osobní svobody podle § 170 odst. 1 tr. zákoníku a přečinem porušování domovní svobody podle § 178 odst. 1, 2 tr. zákoníku. Odvolání obviněného odvolací soud podle § 256 tr. ř. jako nedůvodné zamítl.

Nejvyšší soud se na základě dovolání obviněného zabýval naplněním znaků zločinu zbavení osobní svobody ve smyslu § 170 odst. 1 tr. zákoníku.

Dovolací důvod:
§ 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 19. 9. 2018, publikováno ve sbírce pod č. 48/2018) .