Zpronevěra, Advokát, Cizí věc, Svěřená věc, § 206 tr. zákoníku

7. 9. 2016
Jestliže advokát převezme do úschovy na základě smlouvy o úschově (§ 747 až 753 obč. zák.¹) finanční prostředky, které pro něj jsou cizí věcí, aby s nimi naložil způsobem ujednaným ve smlouvě, a poté s nimi naloží v rozporu se smluvními podmínkami tak, že si je přisvojí, čímž způsobí klientům (svěřitelům) škodu, jde o trestný čin zpronevěry podle § 206 tr. zákoníku, a nikoliv o trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 tr. zákoníku. U trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku je vznik škody spojen s nakládáním s cizím majetkem v rozporu s tím, jak byl pachatel povinen takový majetek opatrovat nebo spravovat, avšak záměrem pachatele není ani vlastní prospěch, ani prospěch nikoho jiného (srov. rozhodnutí č. 21/2002-I., II. Sb. rozh. tr.).

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2015, sp. zn. 8 Tdo 1069/2015)

Anotace:
Nejvyšší soud se na podkladě dovolání obviněného mimo jiné zabýval jeho námitkami proti právnímu posouzení skutku jako trestného činu zpronevěry podle § 206 tr. zákoníku, které také založil na argumentaci o jiné právní kvalifikaci tohoto skutku (konkrétně jako trestných činů porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 tr. zákoníku, resp. porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti podle § 221 tr. zákoníku). Podstatné závěry jsou přitom obsaženy v uveřejněné právní větě. V odůvodnění označeného rozhodnutí dovolací soud provedl podrobné srovnání shora zmíněných trestných činů a zdůraznil (viz též rozhodnutí uveřejněné pod č. 21/2002-I. Sb. rozh. tr.), že trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 tr. zákoníku se vztahuje na osoby, jimž bylo svěřeno opatrování nebo správa cizího majetku, a uplatní se tam, kde nebylo prokázáno, že by ve své funkci obohatily sebe nebo jiného, ale prokáže se jen způsobení škody. Citovaný trestný čin je totiž subsidiární k ustanovení o trestném činu zpronevěry podle § 206 tr. zákoníku. Pokud jde o přečin porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti podle § 221 tr. zákoníku, tato právní kvalifikace nepřicházela v posuzované věci v úvahu, neboť obviněný spáchal trestné činy úmyslně.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 25. 2. 2016; publikováno ve sbírce 3/2016 pod č. 17)

¹Poznámka redakce: Nyní jde o ustanovení § 2402 až 2408 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník