(Bez anotace) Místní příslušnost, Místo spáchání činu, § 18 odst. 1 tr. ř., § 22 tr. ř.

28. 1. 2019

Místem spáchání trestného činu, jehož zákonným znakem je, že pachatel nějakou látku „doveze“, je nejen místo, kde se zásilka obsahující dováženou látku ocitla na území České republiky a kde byl trestný čin dokonán, ale každé místo, v němž došlo k nějakému byť jen dílčímu jednání pachatele, které bylo příčinou toho, že zakázaná látka byla z ciziny dopravena na území České republiky, zejména místo, z kterého byla učiněna objednávka, a dále každé místo, jímž zásilka na území České republiky procházela do doby, než byla doručena určenému příjemci a než byl trestný čin ukončen (dokončen). Místně příslušnými jsou podle § 18 odst. 1 tr. ř. všechny soudy, v jejichž obvodu se nachází některé z uvedených míst. Řízení pak koná podle § 22 tr. ř. soud, u něhož státní zástupce podal obžalobu.

(Usnesení velkého senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2018, sp. zn.
15 Td 10/2018)

(Právní věta schválená trestním kolegiem Nejvyššího soudu na zasedání 19. září 2018)