(Bez anotace) Nemajetková újma, Náhrada nemajetkové škody, Adhezní řízení, Znalecký posudek, Dokazování, § 2958 o. z., § 2953 o. z., § 228 odst. 1 tr. ř., § 105 odst. 1, § 89 odst. 2 tr. ř.

25. 1. 2019

Nemajetková újma, Náhrada nemajetkové škody, Adhezní řízení, § 2958 o. z., § 2953 o. z., § 228 odst. 1 tr. ř.

I. Snížení náhrady nemajetkové újmy podle § 2953 odst. 1 o  z. za použití § 2894 odst. 2 o. z. v obecné rovině u bolestného a ztížení společenského uplatnění stanoveného podle § 2958 o. z. není vyloučeno, bude však přicházet v úvahu spíše výjimečně, neboť toto snížení lze použít jen z důvodů zvláštního zřetele hodných. Snížit náhradu nemajetkové újmy bude však možné jen tehdy, jestliže kritéria (srov. nález Ústavního soudu ze dne 22. 12. 2015, sp. zn. I. ÚS 2844/14), na jejichž základě lze uvedené moderační ustanovení uplatnit, nebyla brána v úvahu již při určení vlastní výše náhrady nemajetkové újmy.

Znalecký posudek, Dokazování, § 105 odst. 1, § 89 odst. 2 tr. ř.

II. Znalci z oboru zdravotnictví, odvětví stanovení nemateriální újmy na zdraví, nepřísluší, aby na základě Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 o. z.) sám stanovil a určil částku náhrady za ztížení společenského uplatnění, neboť je to soud, kdo stanoví její výši podle předem daných kritérií. Účelem znaleckého posudku je vytvořit pro soud dostatečně podrobný, strukturovaný a pochopitelný skutkový podklad, obsahující odborný lékařský závěr o míře vyřazení poškozeného z životních činností definovaných v Metodice tak, aby soud mohl učinit právní závěr o výši náhrady za nemajetkovou újmu.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 9. 2017, sp. zn.
8 Tdo 190/2017)

(Právní věty schválené trestním kolegiem Nejvyššího soudu na zasedání 27. června 2018)