(Bez anotace) Zahájení trestního stíhání, Promlčení trestní odpovědnosti, Poškození věřitele, Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, § 160 odst. 1 tr. ř., § 34 odst. 4 písm. a) tr. zákoníku, § 222 odst. 1 tr. zákoníku, § 254 odst. 1 tr. zákoníku

28. 1. 2019

Zahájení trestního stíhání, Promlčení trestní odpovědnosti, § 160 odst. 1 tr. ř., § 34 odst. 4 písm. a) tr. zákoníku

I. Účinky zahájení trestního stíhání pro trestný čin, o jehož promlčení jde, ve smyslu § 34 odst. 4 písm. a) tr. zákoníku má i takové usnesení o zahájení trestního stíhání, v němž je totožný skutek, pro nějž je později pachatel odsouzen, odlišně právně kvalifikován jako jiný trestný čin. Pro přerušení běhu promlčecí doby je určující den vydání (vyhotovení a navazujícího rozeslání) usnesení o zahájení trestního stíhání, a nikoli doručení jeho opisu obviněnému.

Poškození věřitele, Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, § 222 odst. 1 tr. zákoníku, § 254 odst. 1 tr. zákoníku

II. Ustanovení § 254 odst. 1 tr. zákoníku je ve vztahu k § 222 odst. 1 tr. zákoníku v poměru subsidiarity, neboť poruchový delikt má před ohrožovacím přednost.

Není-li v trestním řízení prokázáno zmaření uspokojení pohledávek věřitelů ve smyslu § 222 odst. 1 tr. zákoníku, je třeba zabývat se tím, zda majetková práva poškozených nebyla protiprávním nakládáním s účetnictvím ohrožena ve smyslu § 254 odst. 1 in fine tr. zákoníku. Totožnost skutku je v takovém případě zachována.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 4. 2018, sp. zn. 5 Tdo 411/2018)

(Právní věta schválená trestním kolegiem Nejvyššího soudu na zasedání 19. září 2018)