Identifikátor evropské judikatury - ECLI

Nejvyšší soud ČR, který je národním koordinátorem identifikátoru evropské judikatury – ECLI pro Českou republiku, rozšířil od 1. dubna 2012 možnosti vyhledávače judikatury na svých webových stránkách o vyhledávací rozhraní ECLI.

ECLI slouží jako společný systém pro identifikaci, citace a metadata judikatury navázaný na nový standardizovaný identifikátor určený zejména pro judikaturu soudů všech členských států Evropské unie, zavedený pro snadnější dostupnost a práci s judikaturou jak Evropského soudního dvora, tak rozhodovací praxí jednotlivých členských států.

Judikatura vnitrostátních soudů členských států EU je důležitým informačním zdrojem nejen o právních systémech členských států, ale také o fungování evropského práva. Kromě problémů spojených s vícejazyčností, se v minulosti daly obtíže při řešení právních problémů s evropským přesahem přiřknout právě i nejednotnosti označování soudních rozhodnutí v jednotlivých členských státech, což způsobovalo nemalé obtíže při jejich vyhledávání. Řešení tohoto problému nabízí právě zavedený identifikátor ECLI. Dle Závěrů Rady, které doporučují zavedení identifikátoru evropské judikatury (European Case Law Identifier — ECLI) a stanovení minimálního souboru jednotných metadat o judikatuře, 2011/C 127/01, by o zavedení ECLI měly usilovat všechny členské státy EU.

Samotný identifikátor, sloužící k označení judikatury podle jednotného kódu, je složen z pěti částí, které jsou výlučně v tomto pořadí:
· Zkratka ECLI;
· Kód země, v jejíž pravomoci bylo vydáno soudní rozhodnutí (u členských států jsou použity kódy Pravidel pro jednotnou úpravu dokumentů, pro Evropskou unii se použije kód „EU“);
· Zkratka pro soud, jako například NS pro Nejvyšší soud, ÚS pro Ústavní soud apod.;
· Rok vydání rozhodnutí, napsán pomocí čtyř čísel;
· Pořadové číslo, které musí být jedinečné v tom smyslu, že nesmí dojít k tomu, aby v rámci jednoho soudu v jednom roce bylo tímto pořadovým číslem označeno více než jedno rozhodnutí. Maximální délka jedinečného pořadového čísla je 25 znaků.

Označení (náhodně vybraného) rozhodnutí Nejvyššího soudu tedy vypadá následovně:

ECLI:CZ:NS:2015:25.CDO.3607.2015.1

Pořadové číslo, dle bodu 5. je tvořeno spisovou značkou rozhodnutí, přičemž číslo 1 je pořadové číslo rozhodnutí u stejné spisové značky.

Česká republika patřila mezi první členské státy, ve kterých došlo k implementaci ECLI. V současné době již došlo k úplné implementaci ECLI na úrovni Nejvyššího soudu a Ústavního soudu. Všechna rozhodnutí těchto soudů lze již vyhledat i za využití identifikátoru ECLI. Rozhodnutí Ústavního soudu jsou dostupná skrze vyhledávač na webovém portálu Ústavního soudu: http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx. K částečné implementaci došlo i na úrovni vrchních a krajských soudů, nicméně zde se potýkáme s přetrvávajícím problémem neexistence jednotné databáze všech soudních rozhodnutí soudů ČR.

Na webovém portálu Rady Evropské unie je dostupný vyhledávač rozhodnutí všech soudů, kterým se již podařilo ECLI implementovat (ECLI Search Engine: https://e-justice.europa.eu/content_ecli_search_engine-430-en.do). V současné době je možné pomocí tohoto vyhledávače nalézt více než 113.000 rozhodnutí českých soudů.

V následujícím období bude Nejvyšší soud ČR pokračovat v zajišťování implementace ECLI podle doporučení Rady EU a v návaznosti na projekty ECLI a BO-ECLI (Building on ECLI, zaměřující se na vylepšení zavedeného identifikátoru i systému metadat judikatury, kupříkladu ve vztahu k různým jazykovým verzím soudních rozhodnutí), ve kterých Česká republika patřila vždy k těm nejaktivnějším partnerům. I nadále bude spolupracovat s ostatními národními koordinátory a zájmovými skupinami usilujícími o zvýšení povědomí o ECLI a zefektivnění celého systému pro ještě vyšší míru usnadnění práce s judikaturou evropských soudů.


V Brně dne 16. října 2017

JUDr. Roman Fiala
místopředseda Nejvyššího soudu ČR