Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 2/2016

Oddělení analytiky a srovnávacího práva Vám i v letních měsících přináší další číslo svého Bulletinu.
Jako obvykle se můžete těšit na aktuality z mezinárodních i zahraničních soudů. Stranou však neponecháme ani judikaturu těch českých. Pro tentokrát je reprezentována rozhodnutími Nejvyššího soudu k opakovanému sjednávání pracovního poměru u akademických pracovníků a k možnosti uplatnění nároku proti pojistiteli solidárně zavázaného spoluškůdce.

Úvodní stránky Bulletinu nicméně patří aktualitám v unijní normotvorbě. Tentokrát jsme si pro Vás připravili přehled změn, které přináší Nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679) a Směrnice o presumpci neviny (2016/343). Z posledního období upozorňujeme i na srovnávací přehled o soudnictví na rok 2016 (EU Justice Scoreboard), který se zaměřuje na účinnost, kvalitu a nezávislost soudních systémů v členských státech EU.

Z judikatury Soudního dvora stojí za zmínku stanovisko generálního advokáta Watheleta k legalitě šíření hypertextových odkazů (GS Media). Evropský zatýkací rozkaz se dostává opětovně na přetřes v rozhodnutí Aranyosi a Căldăraru týkajícím se přípustnosti vydávání do členských států v případě hrozby porušení článku 3 Úmluvy. Zapomenutý by neměl zůstat ani rozsudek Soudního dvora k určování příslušnosti k řízení o sporech z letecké dopravy (Flight Refund). Z pohledu českého příspěvku k rozhodovací praxi Soudního dvora nezbývá než zmínit rozsudek ve věci Radlinger a Radlingerová, který se zabývá otázkou přezkumu zneužívající smluvní klauzule z moci úřední v insolvenčním řízení.

Novinky dorazily také ze Štrasburku. Mají podobu další části skládanky do mozaiky vztahu unijního práva a systému Úmluvy. Rozsudek Avotins proti Lotyšsku je nepochybně povinným čtením pro každého zájemce o evropské právo. Jedná se o první rozhodnutí ESLP k této problematice po negativním stanovisku Soudního dvora k přistoupení EU k Úmluvě. Důležitým je také s ohledem na skutečnost, že se týkal vzájemného uznávání soudních rozhodnutí v kontextu nařízení Brusel I.

Ze zahraniční judikatury vybíráme rozhodnutí francouzského Kasačního soudu či rakouského Nejvyššího soudního dvora. První se vyjadřuje k výhradě veřejného pořádku v kontextu uznání rozhodnutí o výživném. Druhý se věnuje vlivu přestěhování dítěte na mezinárodní příslušnost po zahájení soudního řízení.

Příjemné čtení přeje Oddělení analytiky a srovnávacího práva.

Bulletin NS 2-2016