Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 1/2018

Oddělení analytiky a srovnávacího práva Vám přináší první letošní číslo svého Bulletinu.
Pozornost v něm věnujeme mimo jiné odvolání výhrady České republiky podle čl. 95 Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, jakož i výhrady podle čl. XII Dodatkového protokolu k Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží. V sekci aktualit současně upozorňujeme na zvolení pana Roberta Fremra místopředsedou Mezinárodního trestního tribunálu, k čemuž došlo v uplynulém měsíci.

Z judikatury vrcholných evropských soudů zmiňujeme rozhodnutí Spolkového soudního dvora, který se ve svém únorovém usnesení zabýval problematikou odpovědnosti internetového vyhledávače Google za zobrazení výsledku zasahujícího do osobnostních práv. V návaznosti na rozsudek Soudního dvora ve věci Schrems proti společnosti Facebook bylo vydáno i usnesení Nejvyššího soudního dvora Rakouska implementující závěry plynoucí z tohoto rozsudku do své judikatury.

Soudní dvůr Evropské unie se v uplynulém období zabýval široce diskutovanou problematikou souladu rozhodčích doložek v intraunijních dohodách o ochraně investic s unijním právem. Jeho závěry shrnuje článek týkající se věci Achmea proti Slovenské republice. Z hlediska judikatury Nejvyššího soudu České republiky je významným rozsudek Soudního dvora ve věci E.ON Czech Holding, který byl vydán v návaznosti na předběžnou otázku předloženou naším soudem. Z hlediska věcného se jedná o určení mezinárodní příslušnosti v případě přezkumu přiměřeného protiplnění v souvislosti s nuceným přechodem účastnických cenných papírů.

Z judikatury Evropského soudu pro lidská práva pojednáváme o rozsudku z oblasti sportovního práva ve věci FNASS a další proti Francii. Z hlediska merita se jednalo o posouzení souladu povinnosti sportovců oznamovat místo pobytu za účelem neohlášeného dopingového testování s čl. 8 Úmluvy. Výkladem stejného článku se Evropský soud pro lidská práva zabýval i ve věci Orlandi a další, kdy posuzoval soulad italské vnitrostátní právní úpravy, v níž v minulosti absentovalo uznání svazku osob stejného pohlaví, s Úmluvou.

Příjemné čtení přeje oddělení analytiky a srovnávacího práva.

Bulletin NS 1/2018