Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 2/2017

Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva Nejvyššího soudu Vám opětovně nabízí přehled aktualit ze světa mezinárodního práva.
V Bulletinu v první řadě informujeme o mezinárodní konferenci „Závaznost soudních rozhodnutí“, která se ve dnech 19. až 21. 6. 2017 uskutečnila na půdě naší instituce, či zprávě Evropské komise (EU Justice Scoreboard) poskytující srovnávací přehled o soudnictví jednotlivých členských států.

Z judikatury nejvyšších evropských soudů tentokrát zaměřujeme naší pozornost především na české soudnictví. Pojednáváme o rozhodnutích Nejvyššího soudu k otázce specifikace příslušenství v potvrzení evropského exekučního titulu či definici prvního úkonu ve věci ve smyslu čl. 26 nařízení Brusel I bis v kontextu podávání odporu. Stranou neponecháváme ani nález Ústavního soudu k aplikaci čl. 13 písm. b) Haagské úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí.

Soudní dvůr se v uplynulém období zabýval několika zajímavými otázkami. Stranou zájmu by nemělo zůstat rozhodnutí vydané na základě české předběžné otázky ve věci Pešková týkající se náhrady škody v důsledku zpoždění letu. Zajímavými jsou ovšem i rozhodnutí týkající se sdílení torrentových souborů (The Pirate Bay) či stanovisko generálního advokáta k regulaci služby Uber. Nejen z hlediska akademického stojí za pozornost i stanovisko ve věci Farrel, které může mít vliv na definici pojmu „odnož státu“ pro účely určení odpovědnosti za neprovedení směrnice.

Z judikatury Evropského soudu pro lidská práva upozorňujeme na věc Jóhannesson, ve které se Soud opětovně vyjádřil k aplikaci zásady ne bis in idem v kontextu souběžně vedeného daňového a trestního řízení. Zmínit lze dále rozsudek ve věci Van Wesebeeck týkající se tzv. utajovaného spisu a přístupu k němu či rozsudek ve věci Tagayeva reagující na selhání ruských orgánu při protiteroristickém zásahu v Beslanu.

Příjemné čtení přeje oddělení analytiky a srovnávacího práva.

Bulletin NS 2-2017.pdf