Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 3/2016

Oddělení analytiky a srovnávacího práva Vám přináší třetí letošní číslo svého Bulletinu, ve kterém tradičně přináší aktuality z oblasti evropského práva.
V sekci aktualit tentokrát naleznete informace o reformách polského ústavního soudnictví a odezvě ze strany Evropské komise, která vydala doporučení k dodržování zásad právního státu. Mělo by se jednat o předzvěst použití tzv. „Nuclear Option“ v podobě čl. 7 Smlouvy o Evropské unii, a to vůbec poprvé v její historii. Neopomněli jsme však ani nástup nového českého soudce na Tribunál Soudního dvora Evropské unie, kterému věnujeme samostatný článek.

Z judikatury ESLP stojí za upozornění dlouho očekávaný rozsudek velkého senátu ve věci odvolaného předsedy maďarského Nejvyššího soudu Andráse Baky, který potvrzuje původní závěry malého senátu a konstatuje, že stěžovateli bylo porušeno jeho právo na spravedlivý proces a svobodu projevu. Ve věci Carvalho se ESLP vyjádřil k některým požadavkům na složení nejvyšších rad soudnictví, což by nepochybně nemělo ujít pozornosti nikoho, kdo se zabývá otázkami zřízení tohoto typu orgánu v České republice.

Vyvinula se i situace stran českých předběžných otázek před Soudním dvorem. V červenci jsme obdrželi odpověď na předběžnou otázku položenou ve věci Hilfiger i stanovisko generálního advokáta ve věci Pešková a Peška. O obou těchto výstupech referujeme v samostatných příspěvcích.

Z judikatury Soudního dvora je třeba zmínit zejména články o odpovědnosti provozovatele Wi-Fi sítě za porušování autorského práva jejím uživatelem či dopadech zrušení Data Retention Directive na vnitrostátní právní řády. Velkou pozornost nepochybně zasluhuje i rozsudek Soudního dvora ve věci GS Media, který zdá se vyplňuje poslední judikatorní mezery v otázkách zákonnosti šíření hypertextových odkazů. S ohledem na jeho důležitost mu věnujeme i stručný komentář.

Z judikatury nejvyšších soudů je velice zajímavé rozhodnutí Spolkového soudního dvora vyjadřující se k tzv. třetímu pohlaví či rozsudek českého Nejvyššího soudu týkající se domácích porodů.

Příjemné čtení přeje Oddělení analytiky a srovnávacího práva.

Bulletin NS 3-2016.pdf