Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 4/2017

Oddělení analytiky a srovnávacího práva Vám přináší poslední letošní číslo svého Bulletinu, ve kterém věnujeme pozornost mimo jiné stanovisku Poradního sboru evropských soudců zabývajícímu se významem jednotné aplikace práva či shrnutí současného vztahu Ruské federace a Rady Evropy a důsledků jejich napjatých vztahů pro systém Úmluvy a rozhodování Evropského soudu pro lidská práva.
V rámci přehledu judikatury nejvyšších soudů referujeme o rozsudku velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu týkajícího se náhrady nemajetkové újmy pozůstalým osobám z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla či usnesení německého Spolkového ústavního soudu požadujícího na zákonodárci přijetí úpravy umožňující osobám intersexuálního pohlaví (tzv. třetí pohlaví) vyznačit takovýto údaj do matričních záznamů o své osobě.

Z judikatury Evropského soudu pro lidská práva zasluhuje pozornost rozsudek ve věci Haarde proti Islandu, v němž byla posuzována otázka, zda trestní proces parlamentu se členem vlády pro nedbalostní pochybení při výkonu funkce (impeachment) představuje porušení práva na spravedlivý proces zakotveného v čl. 6 Úmluvy. Z hlediska trestního práva nelze opomenout ani rozsudek ve věci Grba proti Chorvatsku, ve kterém se Soud vyjádřil k použití speciálních vyšetřovacích metod a jejich souladu s požadavky plynoucími z čl. 6 a 8 Úmluvy.

Z judikatury Soudního dvora Evropské unie je třeba zmínit rozsudky týkající se zákazu zneužití práva či minimální nepřetržité doby odpočinku pracovníka v týdnu. Významným je i stanovisko generálního advokáta Michala Bobka ve věci Schrems, v němž je pojednáno o mezinárodní soudní příslušnosti dle nařízení Brusel I v spotřebitelských věcech v kontextu nároků postoupených ze strany jiných spotřebitelů.

Příjemné čtení přeje oddělení analytiky a srovnávacího práva.

Bulletin NS 4-2017.pdf