Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 4/2018


Oddělení analytiky a srovnávacího práva Vám přináší čtvrté letošní číslo svého Bulletinu.

I tentokrát se věnujeme rozhodovací praxi vnitrostátních soudů s evropským prvkem, kde kromě rozhodnutí českého Nejvyššího soudu ohledně cestovní smlouvy a povahy cestujících v jejím kontextu stojí za zmínku i rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojeného království posuzující otázku diskriminace u různých druhů udělovaného trestu odnětí svobody. Stranou naší pozornosti nemohlo zůstat ani rozhodnutí francouzského Kasačního soudu, který měl příležitost posoudit povahu vztahu mezi doručovatelem jídla a digitální platformou – mohou tedy mít vztahy mezi těmito subjekty ve službách poskytovaných v rámci sdílené ekonomiky fakticky pracovněprávní povahu?

Velice aktuální problematikou projevů náboženského vyznání v soudní síni se zabýval Evropský soud pro lidská práva ve věci Lachiri proti Belgii. Mezi další zajímavá rozhodnutí řešená před tímto soudem patří rovněž rozsudek ve věci S., V. a A proti Dánsku, ve kterém měl možnost vyjádřit se k otázkám spojeným s preventivním zadržením fotbalových chuligánů; dozvíte se, zda je takové zadržení i mimo kontext trestního řízení v souladu s Úmluvou či nikoliv.

K zajímavým otázkám se v tomto čtvrtletí vyjádřil i Soudní dvůr Evropské unie. Dočtete se tak například o rozhodnutí ve věci Alexander Mölk, ve kterém se zevrubně zabýval otázkou rozhodného práva u podaného návrhu na snížení soudně stanoveného výživného. V neposlední řadě stojí za pozornost též rozhodnutí ve věcech Stadt Wuppertal a Volker Willmeroth, které se dotýká přechodu nároku náhrady za nevyčerpanou dovolenou na dědice zaměstnance.

Příjemné čtení přeje oddělení analytiky a srovnávacího práva.

Bulletin NS 4/2018