Budova Nejvyššího soudu
Znak

Nejvyšší soud se sídlem v Brně je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů v občanském soudním řízení a v trestním řízení s výjimkou záležitostí, o nichž rozhoduje Ústavní soud a Nejvyšší správní soud.

Rozhodnutí a stanoviska Nejvyššího soudu

Spisová (senátní) značka
/
ECLI
infoSoud

Informace o řízení

Spisová značka - Nejvyšší soud (Jiné soudy)
/

Nejvyšší soud vydává Sbírku soudních rozhodnutí a stanovisek už jen v elektronické podobě, současně vytvořil přehlednější vyhledávání judikátů, které Sbírka obsahuje

Od 1. ledna 2022 vydává Nejvyšší soud k zajištění své povinnosti, vyplývající ze zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, Sbírku soudních rozhodnutí a stanovisek, tzv. „zelenou sbírku“, výhradně pod svojí vlastní správou a v elektronické podobě na stránkách https://sbirka.nsoud.cz/. Proti původní verzi elektronické Sbírky (fungující od března 2017) došlo k podstatnému rozšíření vyhledávacího formuláře, a tedy i větší přehlednosti ve zveřejněných zásadních rozhodnutích. Stejně jako u Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek se od roku 2022 upustilo od publikace tištěného periodika „Výběru rozhodnutí ESLP pro justiční praxi“, tzv. „modré sbírky“, která je dostupná zde: https://sbirka.nsoud.cz/vyber/

Aktuální dění

Právní věty rozhodnutí, schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 12. ledna 2022

Nejvyšší soud pravidelně zveřejňuje spolu s anotacemi na svých internetových stránkách právní věty schválené oběma svými kolegii. V zájmu co nejrychlejšího informování veřejnosti publikuje čerstvě schválené právní věty také formou pravidelných tiskových zpráv. Právní věty rozhodnutí, která budou následně publikována jako zásadní judikáty ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, což odsouhlasilo jednání občanskoprávního a obchodního kolegia dne 12. ledna 2022, jsou součástí této tiskové zprávy.

Nejvyšší soud v roce 2021: I přes pokračující pandemii je počet vyřízených věcí vyšší, než počet nových. Ani v loňském roce se délka řízení neprodloužila.

Soudcům Nejvyššího soudu se opět podařilo mírně snížit počet nevyřízených věcí, se kterými ukončili kalendářní rok 2021. Zatímco se například v agendě civilních dovolání z roku 2020 do roku 2021 přesouvalo 1663 nevyřízených věcí, nyní to bylo na přelomu roku 1569 věcí, tedy téměř o sto méně. Celkem 72 soudců Nejvyššího soudu, s přispěním několika soudců stážistů, vyřídilo napříč všemi agendami v roce 2021 celkem 6926 věcí (trestní kolegium 1816 věcí, občanskoprávní a obchodní kolegium 5110 věcí). Podatelna v roce 2021 nově zaevidovala 6728 věcí (1856 věcí k rozhodnutí v trestních věcech, 4872 věcí k rozhodnutí v civilních agendách). Pro srovnání, v roce 2020 byl celkový nápad věcí 6613 (1620 trestních a 4993 civilních), soudci jich předloni vyřídili 7001 (1667 trestní kolegium, 5334 občanskoprávní a obchodní kolegium).

Nejvyšší soud vydává Sbírku soudních rozhodnutí a stanovisek už jen v elektronické podobě, pro všechny zdarma, současně vytvořil přehlednější vyhledávání judikátů, které Sbírka obsahuje

Od 1. ledna 2022 Nejvyšší soud ukončil, jak ostatně dlouhodobě avizoval, publikaci Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (dále jen Sbírka) v podobě tištěných sešitů. K zajištění své povinnosti, vyplývající ze zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, Nejvyšší soud následně uvedl pod svojí vlastní správou do provozu elektronickou verzi, kde bude i nadále zveřejňovat nejdůležitější soudní rozhodnutí schválená oběma svými kolegii k publikaci ve Sbírce (https://sbirka.nsoud.cz/). Zásadní rozdíl oproti elektronické verzi doposud provozované externím subjektem lze spatřovat ve značném rozšíření vyhledávacího formuláře, a tedy i větší přehlednosti ve zveřejněných zásadních rozhodnutích.

Nejvyšší soud navštívil v pondělí 3. ledna ministr spravedlnosti Pavel Blažek, o aktuálních problémech justice jednal s předsedou Petrem Angyalossym i místopředsedou Petrem Šukem

Hned v úvodní pracovní den roku 2022 se vedení Nejvyššího soudu setkalo s nově jmenovaným ministrem spravedlnosti poprvé v jeho funkčním období. Podle Petra Angyalossyho mělo setkání proto spíše seznamovací charakter, i když už v minulosti předseda Nejvyššího soudu i místopředseda jednali s Pavlem Blažkem jako členem Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny.

Archiv aktualit

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu obsahuje sjednocující stanoviska Nejvyššího soudu a také vybranou judikaturu, o jejímž publikování rozhodují kolegia Nejvyššího soudu. Od letošního roku vydává Nejvyšší soud tzv. zelenou sbírku, obsahující ročně 10 sešitů a sešit rejstříků, pouze elektronicky. K odběru elektronické verze zelené sbírky se můžete registrovat zde. Rozhodnutí obsažená ve sbírce jsou upravována do jednotné struktury vymezující dosavadní průběh řízení, dovolací řízení, vyjádření, přípustnost a důvodnost dovolání. Samostatně vydává Nejvyšší soud i nadále výběr důležitých rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, tzv. modrou sbírku, která je nově k dispozici také v elektronické verzi. Sešit číslo 10/2021 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu bude zveřejněn od 22. ledna 2021.

Obsah zelené sbírky 1–10/2021