Nápověda - vyhledávání rozhodnutí

Tento dokument obsahuje popis funkcí vyhledávače rozhodnutí Nejvyššího soudu. Význam jednotlivých údajů je vysvětlen v samostatném dokumentu.
Upozornění: Nejvyšší soud zveřejňuje rozhodnutí občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu od 1. 6. 2000 a trestního kolegia Nejvyššího soudu od 1. 1. 2002.
Rozhodnutí vydaná před 1. 4. 2010, převedená ze starších databází Nejvyššího soudu, nejsou vybavena některými údaji pro vyhledávání. Při vyhledávání podle hesel a dotčených předpisů je třeba mít na zřeteli, že u velké části starších rozhodnutí uvedené údaje chybí.

A. Formulář jednoduchého vyhledávání:
Formulář se nachází na úvodní stránce.

 • Spisová značka: Je označení věci, ve které bylo rozhodnutí vydáno. Do prvního pole se zadává číslo senátu, do druhého druh věci, do třetího běžné číslo a do čtvrtého ročník. Lze zadat i jen část spisové značky.
  Příklad: vyhledá právě rozhodnutí zadané spisové značky.
  Naproti tomu zadání vyhledá všechna rozhodnutí senátu 11 ve věcech, které byly Nejvyššímu soudu předloženy v roce 2005.
  Pozor! V insolvenčních věcech se zadává pouze tzv. senátní značka Nejvyššího soudu bez diakritiky - př.: 29 NSCR 15/2010.
  Pro vyhledání rozhodnutí velkého senátu je třeba zadat číslo senátu 15 (trestní kolegium), 31 (občanskoprávní a obchodní kolegium) nebo 35 (bývalé obchodní kolegium). Pro vyhledání stanovisek je třeba zadat druh věci Tpjn (trestní kolegium), Cpjn (občanskoprávní a obchodní kolegium) nebo Opjn (bývalé obchodní kolegium) a číslo senátu ponechat nevyplněné.
 • ECLI: Je evropský identifikátor soudních rozhodnutí zavedený závěry Rady EU. Pro rozhodnutí Nejvyššího soudu má tvar ECLI:CZ:NS:[rok vydání rozhodnutí]:[číslo senátu].[druh věci - kapitálkami].[běžné číslo].[ročník].[pořadové číslo rozhodnutí u stejné sp.zn.- arabsky]. Příklad: ECLI:CZ:NS:2011:22.CDO.3110.2010.1 je kód rozhodnutí sp. zn. 22 Cdo 3110/2010. Do vyhledávače lze zadat i jen část kódu - vyhledává se stejně jako v textu rozhodnutí.

Vyhledávání se spustí stisknutím tlačítka Hledat.

B. Formulář rozšířeného vyhledávání.


 • Spisová značka, datum zveřejnění a text rozhodnutí fungují stejně jako v jednoduchém formuláři.
 • Datum rozhodnutí označuje den, kdy bylo rozhodnutí vydáno. Datum rozhodnutí je rovněž uvedeno v jeho písemném vyhotovení. Vyhledávání data rozhodnutí funguje stejně jako datum zveřejnění.
 • Hesla jsou v rozšířeném formuláři rozdělena na civilní a trestní. Mezi hesláři lze přepínat. Heslo vymezuje právní otázku, které se rozhodnutí týká. (Starší rozhodnutí jsou v databázi vybavena hesly jen tehdy, jestliže byla publikována ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek. U rozhodnutí vydaných od 1. 4. 2010 nejsou hesly opatřována rozhodnutí kategorie E.)
 • Soud: Není-li zadáno jinak, hledá se ve všech rozhodnutích v databázi. Po kliknutí na tlačítko se šipkou lze vyhledávání omezit na konkrétní soud.
  U Nejvyššího soudu lze vyhledávání omezit na hledání jen v rozhodnutích trestních nebo jen v rozhodnutích civilních.
 • Název judikátu: Vyhledává pouze v názvech judikátu. Blíže vymezuje právní otázku, která je v rozhodnutí řešena. Jen vybraná rozhodnutí jsou vybavena názvy. Zadávání dotazů funguje na stejném principu, jako u vyhledávání v textech rozhodnutí.
 • Kategorie rozhodnutí: Vyhledávání lze omezit zadáním určité kategorie. Zaškrtnout lze i více kategorií najednou. Kategorie označuje význam (závažnost) otázky, kterou rozhodnutí řeší.
o A – rozhodnutí navržená k publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek,
o B – významná rozhodnutí nezařazená do skupiny A,
o C – ostatní rozhodnutí řešící hmotněprávní otázku, pokud nepatří do skupin A nebo B,
o D – věci výkonu rozhodnutí a ostatní rozhodnutí řešící procesní problematiku, nepatří-li do skupin A nebo B,
o E – u Občanskoprávního a obchodního kolegia jednoduchá procesní rozhodnutí (např. zastavení dovolacího řízení, odmítnutí dovolání, odklad vykonatelnosti). U Trestního kolegia rozhodnutí, jimiž se nerozhoduje ve věci samé (např. rozhodnutí o vazbě, opravné usnesení),
o EU – rozhodnutí, ve kterých Nejvyšší soudu aplikoval právo Evropské unie.
 • Sbírka: Obsahuje označení, pod kterým bylo rozhodnutí uveřejněno v tištěné podobě ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek. Do příslušných polí lze zadat číslo, ročník a číslo sešitu Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. Všechna pole nemusí být vyplněna. Zadáním čísla ročníku lze zobrazit celý ročník Sbírky.
 • Právní věta: Je stručným shrnutím právního názoru, který Nejvyšší soud v rozhodnutí zaujal. Vyhledává pouze v právních větách. Zadávání dotazů funguje na stejném principu, jako u vyhledávání v textech judikátů.
 • Text rozhodnutí: Je fulltextovým vyhledávačem, pomocí kterého je možné vyhledávat rozhodnutí prostřednictvím slov, kořenů slov nebo frází obsažených v samotném textu rozhodnutí. Vyhledávání požadovaných rozhodnutí lze zefektivnit za Použití logických operátorů. Upozornění: Při kombinaci logických operátorů * a „“ nebude hledaný výraz v textu barevně zvýrazněn.

Do vyhledavače lze zadávat i aplikované právní předpisy, o které se hledané rozhodnutí opírá. Pro nalezení všech předmětných rozhodnutí je třeba kromě oficiálního názvu aplikované právní normy zadávat i zjednodušené (zkrácené) názvy zákonů či jejich běžně užívané zkratky. Níže naleznete seznam nejčastěji používaných právních předpisů a jejich zkratek:

· IZ - zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

· o. s  ř. - zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

· obč. zák. - zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

· o. z. - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

· obch. zák. - zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

· tr. ř. - zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

· tr. zák. - zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

· tr. zákoník - zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

· zák. o rod. - zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů

· ZKV - zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů

· z. s. m. - zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů

 • Výsledné zobrazení umožňuje nastavit vzhled výpisu vyhledaných rozhodnutí.
 • Počet zobrazených výsledků umožňuje nastavit maximální počet vyhledaných výsledků.

Poznámka: Zadání dotazů do různých polí lze libovolně kombinovat. Vyhledají se rozhodnutí, která splňují všechny zadané podmínky.

Tlačítkem Vymazat formulář se smaže celý formulář a je možno zadat nový dotaz. Tlačítkem Hledat se spustí vyhledávání.
Tlačítko Přihlášení slouží pro přístup pracovníků soudů vybavených uživatelským jménem a heslem.

C. Výpis vyhledaných rozhodnutí

Jednotlivé rozhodnutí zobrazíte kliknutím na spisovou značku.
Kliknutím na ikonu s tiskárnou lze rozhodnutí vytisknout. Vytvoří se tiskový výstup a Váš prohlížeč se Vás dotáže na výběr tiskárny a její nastavení.
Kliknutím na ikonu s W lze vyhledané rozhodnutí uložit ve formátu .doc (pro další práci v textovém editoru). Vytvoří se textový dokument s textem rozhodnutí a Váš prohlížeč se zeptá na místo, kam chcete dokument uložit.
Příkazem "stáhnout výsledky" se vytvoří komprimovaný archiv (formát .zip), do něhož se ve formátu .txt uloží všechna rozhodnutí uvedená na jednotlivé stránce výpisu. Kombinací s nastavením počtu zobrazených výsledků v rozšířeném formuláři lze stáhnout najednou až 50 rozhodnutí. Váš prohlížeč se Vás zeptá na místo, kam chcete archiv uložit.

Poznámka: Maximální počet vyhledaných rozhodnutí je nastaven na 1000. Odpovídá-li zadanému dotazu více než 1000 rozhodnutí, zobrazí se 1000 rozhodnutí, která zadanému dotazu odpovídají nejvíce. V takovém případě doporučujeme zpřesnit zadaný dotaz zadáním více kritérií.

D. Zobrazení vyhledaného rozhodnutí

Zobrazuje se hlavička rozhodnutí s identifikačními údaji a anonymizovaný text.

Kliknutím na ikonu s tiskárnou lze rozhodnutí vytisknout. Vytvoří se tiskový výstup a Váš prohlížeč se Vás dotáže na výběr tiskárny a její nastavení.
Kliknutím na ikonu s W lze vyhledané rozhodnutí uložit ve formátu .doc (pro další práci v textovém editoru). Vytvoří se textový dokument s textem rozhodnutí a Váš prohlížeč se zeptá na místo, kam chcete dokument uložit.
Pokyn citovat uloží do schránky Windows standardní citaci vyhledaného rozhodnutí. Citaci lze pomocí příkazu Vložit (Ctrl+V) vložit do textu v textovém editoru.
Poznámka: Tlačítko Citovat funguje bez dalšího pouze v prohlížeči Internet Explorer. V jiných prohlížečích je nutno ručně nastavit povolení funkce "kopírování do clipboardu".